Home САК Органи на САК Съвет Решения на съвета Протокол №25 от 04.08.2021

Протокол №25 от 04.08.2021

П Р О Т О К О Л

№ 25

На 04.08.2021г. от 14.04 часа се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Приемане на адвокати и младши адвокати.
 1. Текущи въпроси по вписванията във водените регистри по Закона за адвокатурата.
 2. Вземане на решение за сключване на анекс към договор за проучване и проектиране с „Арта Студио“ за изготвяне на архитектурен проект за нова сграда/ресторант и многофункционална зала на мястото на съществуващата сграда на територията на ОД “Лозенец“.
 3. Обсъждане и приемане на решения във връзка с уреждане на

въпросите относно дворищната регулация и преместване на оградата със съседни имоти на имота на САК в с.Лозенец.

 1. Финансови въпроси.
 2. Дисциплинарни преписки.
 3. Приемане на решение за допълнително включване, в списък на адвокати от САК, на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, подали заявления за работа в Регионалния център за консултиране в гр.София, след 18.03.2021 г.
 4. Обсъждане на Обръщение на съдии от Софийски районен съд към ВСС и правната общност в страната с призив да бъде подкрепен протестът им срещу въвеждането на неефективната Единна Информационна Система на Съдилищата, която според съдиите компрометира идеята за електронно правосъдие.
 5. Вземане на решение за изработване на нов сайт на Софийска адвокатска колегия и възлагане на председателя на САК да публикува обява с техническо задание за получаване на оферти за изработка на сайт на Софийска адвокатска колегия.
 6. Заверка на отчети на адвокати от САК за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

Присъстваха основни членове:

1.Стефан Николаев Марчев

2.Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Ивайло Кръстев Костов

9. Катерина Владимирова Граматикова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

13. Албена Василева Пенова /включва се по-късно/

Не присъстваха основни членове:

1. Лидия Въчева Дикова

2. Лили Николова Лозанова

Присъстваха резервни членове:

 1. 1.Евгения Петрова Гечева
 2. 1.Александър Андонов Бояджиев

3. Александър Ивайлов Тонев

4. Силвия Йорданова Спасова

5. Антон Йорданов Стефанов

Не присъстваха резервни членове:

1. Ваня Траянова Стоянова

2. Мариана Емилова Вълкова

3. Александър Димитров Машев

4. Маргарита Руменова Димитрова

5. Пламен Кирилов Киров

Присъства представител на КС – адвокат Бойко Матеев.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 10 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска

/в гласуването не взеха участие адвокат Бакалова и адвокат Костов, тъй като няма временно връзка с тях/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 413

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. М Н К - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. В Х Г - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. С Е Т - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. К М К - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. С П С - адвокат, която се прехвърля от АК Русе.

6. Т Г Ч - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. И Д И - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

8. В В Д - адвокат, който се прехвърля от АК Плевен.

9. Н С Д – П - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. Б В П - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Вписването на изброените по-горе кандидати да се извърши след представяне на документ за платена такса, както и документ/и за прекратяване на висящи трудови правоотношения, в случай че има такива към датата на клетвата.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 10 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска

/в гласуването не взеха участие адвокат Бакалова, адвокат Пенова и адвокат Костов, тъй като временно няма връзка с тях/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 414

На осн.чл.6 (3) във вр.с §1, т.1 от ДР на ЗА, Софийският адвокатски съвет отказва приемането за адвокат в САК на В Ч С с мотивите:

На първо място, съгласно чл.6 (3) от Закона за адвокатурата без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.

Съгласно определението на §1, т.1 от ДР на ЗА, "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност.

В конкретния случай кандидатът за прием в САК В Ч С не е представил доказателства за наличието на юридически стаж повече от пет години. Представена е единствено длъжностна характеристика за дружество „Юг уеб медия" ООД, от която е видно, че е работил на длъжност юрисконсулт в периода от 09.01.2012 година до 16.12.2013 година и в периода от 16.12.2013 година до 07.11.2014 година или приблизително три години, като за заемането на длъжността се е изисквала юридическа правоспособност. За всички останали длъжности, заемани от него в различни дружества, не са представени длъжностни характеристики, от които да се установи по един категоричен начин, че за длъжността, освен висше юридическо образование, се изисква и правоспособност.

И тук възниква въпросът може ли да се признае за "юридически стаж" времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изисква юридическо образование, но не се изисква юридическа правоспособност.

Налице е постоянна съдебна практика на ВКС, която приема, че стажът не се зачита за "юридически", ако за заеманата длъжност не се е изисквала правоспособност и кандидатът не е държал изпит за правоспособност преди този стаж.

В този смисъл е Решение № 31 от 13.03.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2634/2017 г., IV г. о., ГК:

"Изискуемият, съгласно чл. 4 ЗА, юридически стаж следва да бъде такъв по смисъла на § 1, т. 1 ДР ЗА. Последният изисква както завършено висше юридическо образование, така и положен теоретико-практически изпит, който се обективира в удостоверение за юридическа правоспособност, издавано от министъра на правосъдието."

Отношение към въпроса има и съдебната практика, отразена в следните решения:

Решение №130 от 19.06.2013г. на ВКС по гр. д. № 2355/2013г., IIIг.о., ГК

Решение №78 от 18.07.2013г. на ВКС по гр. д. № 1064/2013 г., III г. о., ГК

“Работата на длъжност или упражняването на професия, за която се изисква юридическо образование предполага наличието на трудов договор.”

В заключение анализът на съдебната практика на Върховния Касационен съд показва, че тълкуването е стриктно и за "юридически стаж" се зачита само времето, в което лицето е било ангажирано на ТРУДОВ ДОГОВОР на длъжност, за чието заемане се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност. Следователно за да се зачете петгодишен юридически стаж за неполагане на изпит или двегодишен юридически стаж за допускане до изпит и вписване като адвокат трябва:

- кандидатът да е положил изпит за правоспособност преди повече от пет години;

- кандидатът да е работил по трудов договор на длъжност, за която се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност.

Освен това, за две от дружествата, за които кандидатът е представил документи, както и трудови договори, е видно, че В Ч С е бил ангажиран на почасов работен ден, а практиката на Върховния касационен съд изисква лицето да е ангажирано поне на половината от законоустановеното работно време – т.е. на четиричасов работен ден по трудов договор.

Водим от горното, на осн. чл.6 (3) във вр.във вр.с §1, т.1 от ДР на ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да впише без полагане на изпит пред ВАдвС кандидатът за прием в САК като адвокат В Ч С.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 10 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска

/в гласуването не взеха участие адвокат Бакалова, адвокат Пенова и адвокат Костов, тъй като временно няма връзка с тях/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 415

На осн.чл.6 (3) във вр.с §1, т.1 от ДР на ЗА, САС отказва да впише като адвокат в САК Т И А.

Съгласно чл.6 (3) от Закона за адвокатурата без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.

Съгласно определението на §1, т.1 от ДР на ЗА, "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност.

В конкретния случай кандидатът за прием в САК Т И А не е представила доказателства, които да установяват по един категоричен начин наличието на юридически стаж повече от пет години, за да бъде вписана като адвокат на общо основание без полагане на изпит пред ВАдвС.

Водим от горното, на осн. чл.6 (3) във вр.§1, т.1 от ДР на ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да впише без полагане на изпит пред ВАдвС кандидатът за прием в САК като адвокат Т И А.

Гласували: няма против, 3 въздържали се - Марчев, Миразчийска, Згурова, 8 за - Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Бакалова, Даскалова, Мичев, Костов

/в гласуването не взеха участие адвокат Граматикова и адвокат Пенова, тъй като временно няма връзка с тях/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 416

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Е И А - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Вписването на кандидата да се извърши след представяне на документ за платена такса, както и документ/и за прекратяване на висящи трудови правоотношения, в случай че има такива към датата на клетвата.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 417

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. Т Р И - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2.Т Г Т - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3.Т Д К - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4.Р И Ж - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. Д П П - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. И П Н - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. А К П - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. И В П - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. М В П - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. В В Д - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. С Й С - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. М П З - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. К Г Х - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. Ц С Г - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. Ж Н С - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. Ц Г Г - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. З К К - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. И Д С - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. В С И - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. М – М И С - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. В В Н - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. Д М Р - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. Ц Й М - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

24. Д С М - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Вписването на изброените по-горе кандидати да се извърши след представяне на документ за платена такса, както и документ/и за прекратяване на висящи трудови правоотношения, в случай че има такива към датата на клетвата.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и младши адвокатите.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 418

а. На основание чл.20, ал.9 от ЗА, отписва младши адвокат В Е Д от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от ЗА, отписва младши адвокат Р А А от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от ЗА, отписва младши адвокат А П Х от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 419

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Б Б П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М Р М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Д Й Х от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат И Б А от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Я Д Б от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат П С П – К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат М М С от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 420

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С А С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 25.07.2021 година.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 421

На чл. 6, ал. 1 от Нар. № 3 на ВАдвС, уважава 7 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 422

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г ” и вписва следните промени:

Заличава като съдружници в адвокатското дружество адвокат Б С М и адвокат А В П ;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество от един адвокат – адвокат Г М Г ;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Г , М и съдружници“ на Еднолично адвокатско дружество „Г “.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 423

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Я и партньори” и вписва промяна в адреса на дружеството както следва: гр.София, район

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 424

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично Aдвокатско дружество „Б ”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 425

Уважава заявление за промяна на имейл на Еднолично адвокатско дружество „П ”. Промяната да бъде отразена по партидата на дружеството.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 426

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „П и С ” и вписва следната промяна:

Вписва като съдружник адвокат Н Б М .

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 427

Уважава заявление на адвокат Р В А и отписва А В Т от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 13 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Миразчийска, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 428

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат В Р В и вписва О О М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.Десислава Миразчийска се изключва. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 429

Софийският адокатски съвет взема решение с дружеството „А СТУДИО“ ЕООД или с други изпълнители да бъде сключен анекс към договор или договор за проучване и проектиране, с който да бъде възложено проектирането и изработването на нов инвестиционен проект по всички части, необходими за получаване на разрешение за строеж, на обект: Ресторант с кухня и многофункционална зала към „Оздравителен дом“ на Софийска адвокатска колегия (САК), на мястото на сега съществуваща „Столова с кухня, кът за тихи игри и трафопост и лекционна зала“, находяща се в село Лозенец, Oбщина Царево в УПИ II, кв.18, по плана на с. Лозенец, с обща застроена площ до 600 кв.м., включително да бъдат изброени следните проекти:

- Проекти за части Конструкции и ПБЗ за разрушаване на съществуваща сграда

- Проект за нов трафопост

- Проект за отводняването на терена на целия имот и изграждането на площадкова дъждовна канализация

- Проект за детски площадки и съоръжения

С анекса да бъде уговорено:

- Заплащане на остатъка от дължимо възнаграждение по договора за проучване и проектиране от 2018 г. за изработените и предадени проекти на възложителя в размер до 4 900 лв. без ДДС, приети от САК с приемо-предавателен протокол от ………… дата;

- Заплащане на общо възнаграждение в размер до 15 000 лв. без ДДС за изработване на нов инвестиционен проект по всички части съобразно одобреното ново задание, както и проекти за части Конструкции и ПБЗ за разрушаване на съществуваща сграда; Проект за нов трафопост; Проект за отводняването на терена на целия имот и изграждането на площадкова дъждовна канализация; Проект за детски площадки и съоръжения, включително и цени за авторския надзор съобразно първоначалния договор. Договорената цена е при 16.00 лв. без ДДС за 1 кв. м. РЗП, като ако в техническия проект разгънатата застроена площ на обекта е по-голяма от 600 кв.м., размерът на възнаграждението на проектанта се увеличава съответно на постигнатата РЗП. В случай, че РЗП по изготвения проект е по-малка от 600 кв.м., договореното възнаграждение не подлежи на редуциране.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 430

Във връзка с взетото решение за подписване на анекс с „А С “ ЕООД и предстоящото реализиране на проекта, Софийският адвокатски съвет възлага на председателя на САК да отправи покана до консултанти по ЗУТ за представяне на оферти за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен надзор по време на строителството, като след получаване на офертите проведе преговори с потенциалните кандидати.

Председателят на САК да докладва на заседание на САС за резултата от проведените преговори и да направи предложение за сключване на договор с потенциален кандидат.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 431

С оглед постъпило на 04.08.2021 година в 14.07 часа предложение от адвокат Д Н Т -В – пълномощник на продавачите М И П , З Р П -Т и А Р П - собственици на съседния парцел в имота на САК в с.Лозенец, както и документи за собственост, Софийският адвокатски съвет приема решение за удължаване на крайния срок за сключване на предварителни договори и приключване на преговорите със собствениците на съседните имоти за придобиване на части от съседните имоти при условията на чл. 15, ал. 3 ЗУТ до 16.08.2021 г. (понеделник).

В случай че в този срок не бъдат сключени предварителни договори, възлага на председателя на САК да възложи изготвянето на проект за изменение на одобрената кадастрална карта в съответствие с документите за собственост на САК по регулационните линии на УПИ. Въз основа на изготвения проект за изменение на кадастралната карта да бъде организирано изместването на оградата на имота на вярното място и да бъдат предприети всички необходими правни действия по отразяване на вярната имотна и регулационна линия на УПИ в кадастралната карта.

Точка пета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 432

Софийският адвокатски съвет взема решение да бъде отправена покана до всички лица за закупуване на лек автомобил - марка ЯГУАР, модел ХФ 2.7 Д, с рег. № САК 01 САС, първа регистрация 06.11.2008 г.Всеки, който желае да закупи автомобила, може да направи наддавателно предложение за закупуване при цена не по-ниска от началната цена в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) с включен ДДС, платима изцяло в 7-дневен срок от избора на купувач.

Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т. Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 17 ч. на 14-тия работен ден след обявяване на поканата, в запечатан бял плик с посочване на плика на наддавача и надпис „наддавателно предложение“, който съдържа:

1.Заявление за закупуване на автомобила в свободен текст, съдържащо индивидуализиране на кандидата и цена, която кандидатът е готов да заплати за придобиване на автомобила, не по-ниска от началната цена.

2.Документ за платен задатък в размер на 500 лв. по обявена на сайта на колегията банкова сметка на Софийската адвокатска колегия.

Първия работен ден след изтичането на срока за подаване на наддавателни предложения, в 11:00 ч., в заседателната зала на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3, в присъствието на явилите се наддавачи ще бъдат отворени постъпилите предложения за закупуване на автомобила по реда на постъпването им. За купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. В случай че най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се избира чрез жребий.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 433

За нуждите на Регионалния център за консултиране на САК в гр. София, находящ се в Търговския дом, кантора 201, както и за нуждите на библиотеката на САК, Софийският адвокатски съвет възлага на секретаря на САС да отправи запитване до големи вериги магазини за получаване на минимум 3 (три) оферти за закупуване на климатици с включена доставка и монтаж на обща стойност до 2000 лева за двата климатика.

Софийският адвокатски съвет да прекрати процедурата за отдаване под наем на кантора 203, находяща се Търговския дом, собственост на САК, като за целта бъде свалена обявата за отдаването й под наем от сайта на САК.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Мичев, 9 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Даскалова, Костов, Пенова, Бакалова

/в гласуването не участва адвокат Граматиков и адвокат Згурова, които временно не са на линия/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 434

По повод на постъпила в САС молба от Фондация „Д “ за финансова подкрепа, Софийският адвокатски съвет отпуска еднократна финансова помощ в размер на 2000 (две хиляди) лева на Фондация „Д “.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Граматикова, 11 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Даскалова, Костов, Пенова, Бакалова, Мичев, Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 435

Софийският адвокатски съвет взема решение да участва в годишния

конгрес на UIA (Международния съюз на адвокатите) в Мадрид, от 28.10. до 30.10.2021 г., чрез адвокат К Д , член на САК и член на Изпълнителния комитет на UIA, който да вземе участие в работата на Конгреса и в заседанието на Управителния съвет на UIA на 28.10.2021 г., и чрез адв. К Г , Председател на Националния комитет на България в UIA, която да вземе участие в заседанието на Управителния съвет на UIA на 28.10.2021 г. и на националните комитети.

От бюджета на САК, перо „Международни събития и международни пътувания“ да бъдат поети разноските за: такса за участие в Конгреса за адв. К Д 950 евро, разноски за настаняване до 1000 евро общо за двамата участници, от които за адв. Д – до 725 евро, за адв. Граматикова до 275 евро, както и разноските за пътуване на адв. Г до 110 евро, като Софийски адвокатски съвет задължава адвокат К Д след завръщането си да изготви писмен доклад за работата на Конгреса, който да представят на заседание на Софийски адвокатски съвет и да бъде оповестен на сайта на колегията, а адвокат Г – да представи на адвокатския съвет информация за взетите решения на Управителния съвет на Международния съюз на адвокатите.

Възлага на адвокат Константин Димитров след завръщането си в страната да изготви подробен писмен доклад за работата на Конгреса, включващ кратко изложение на изнесените по време на Конгреса доклади.

Възлага на адвокат Граматикова да представи на адвокатския съвет информация за взетите решения от Управителния съвет на UIA (Международния съюз на адвокатите).

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова, Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 436

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А Б В , като дисциплинарна преписка № 310/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 437

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К И М , като дисциплинарна преписка № 259/2020г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 438

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д С М , като дисциплинарна преписка № 321/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 439

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отлагането вземането на решение по дисциплинарна преписка № 314/2021г. образувана срещу адвокат С М Б с цел провеждане на процедура по реда на чл. 89, т.9 ЗА за посредничество между адвокат С М Б от САК и управителя на дружество „А С “ ООД, г-н А И Н .

Възлага изпълнението на горното решение на адвокат Тонев.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 440

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Г В У , като дисциплинарна преписка № 320/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, 4 въздържали се - Марчев, Кисьова, Бакалова, Граматикова, 7 за - Пенова, Стефанова, Славов, Хинов, Костов, Мичев, Даскалова

/в гласуването не участва адвокат Згурова, която временно не е на линия/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 441

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П Д К , като дисциплинарна преписка № 304/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, 1 въздържал се - Кисьова, 11 за - Марчев, Пенова, Славов, Хинов, Стефанова, Даскалова, Костов, Мичев, Бакалова, Згурова, Граматикова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 442

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б С З .

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, определя адвокат Мирослав Мичев – член на САС, който да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 443

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н А К , като дисциплинарна преписка № 420/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 444

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С И Ч , като дисциплинарна преписка № 324/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 445

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А И Л , като дисциплинарна преписка № 330/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Даскалова, Мичев, Бакалова, Згурова, Граматикова

/в гласуването не участва адв.Костов, тъй като временно не е на линия/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 446

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И С В , като дисциплинарна преписка № 342/2021г. се прекрати.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 11 за - Марчев, Пенова, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Даскалова, Миче, Бакалова, Згурова, Граматикова, - единодушно

/ в гласуването не участва адв.Костов, тъй като временно не е на линия/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 447

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В Б Х , като дисциплинарна преписка № 333/2021г. се прекрати.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 448

Софийският адвокатски съвет взема решение да включи допълнително в списъка на адвокати от САК, вписани в Националния регистър за правна помощ, подали заявления за работа в Регионалния център за консултиране в гр.София след 18.03.2021 г., следните адвокати: Я И Н , А П Г , Х И К , С Й П , П К А , М Т А , Е М К и А К А .

По точка осма от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 449

Софийският адвокатски съвет подкрепя Обръщение на съдии от Софийски районен съд към ВСС и правната общност в страната с призив да бъде подкрепен протестът им срещу въвеждането на неефективната Единна Информационна Система на Съдилищата, която според съдиите компрометира идеята за електронно правосъдие.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 450

Софийският адвокатски съвет взема решение за изработване на нов сайт на САК като възлага на председателя на САК и на заместник-председателя на САК на 01.09.2021 г. в редовно заседание на САС да докладват какви са възможностите за изработка на нов сайт на САК от фирмата, изработила сайта на ВАдвС и съответно да предложат проект на техническо задание, което да се публикуване на сайта на САК за получаване на оферти за изработка на сайт на САК от други АйТи компании.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 12 за - Марчев, Кисьова, Славов, Хинов, Стефанова, Граматикова, Мичев, Даскалова, Згурова Костов, Пенова, Бакалова - единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 451

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 180 броя отчети, проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание.

Колеги, благодаря ви за участието.

адв.Стефан Марчев: ............

/Председател на САК/

адв.Албена Пенова: ............

/Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021