Home САК ОК "Адвокат" ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД

Относно финансовото състояние

и дейността на Осигурителна каса Адвокат

При проверка в периода 05.04.2021 г. – 07.04.2021 г. от членовете на САС във връзка с оплаквания за системно забавяне на плащанията към НАП на осигуровки, внесени своевременно от адвокати – членове на ОК „Адвокат“, се установи следното:

1. По повод предстоящо провеждане на заседание на Управителния съвет на 15.04.2021 г. на ОК „Адвокат“ и за изясняване на статута и компетентността на УС на ОК „Адвокат“ на 05.04.2021 г. се проведе среща с Управителя на ОК „Адвокат“. Беше представен Учредителен протокол от 11.09.2001 г. (със съдържанието на който може да се запознаете тук) и беше установено, че ОК „Адвокат“ не разполага с архив, съдържащ всички взети решения на Управителния съвет. След 2001 г. учредителният акт на ОК „Адвокат“ вероятно е бил променен, тъй като към момента в Регистър Булстат като управител и представляващ ОК „Адвокат“ е вписан избрания от Управителния съвет Управител, който представлява касата (повече данни:регистър БУЛСТАТ).

На поставени въпроси за това какво е финансовото състояние на ОК „Адвокат“, какви са наличностите по сметки, какъв е броя на членовете на ОК „Адвокат“, колко заседания на управителния съвет са провеждани в периода на съществуване на ОК „Адвокат“, управителят на ОК „Адвокат“ изясни, че поради практическата липса на архив и неполучаването на информация от предишния управител не разполага с точна информация.

2. На 06.04.2021 г. от главния счетоводител на ОК „Адвокат“ беше поискан отчет на ОК „Адвокат“ за 2020 г., за да се установи какви са приходите и разходите за дейността на ОК Адвокат и от Главния счетоводител беше представен следния отчет, който представяме и на вниманието на членовете на ОК „Адвокат“:

ОТЧЕТ на ОК"Адвокат" за 2020 година

ПРИХОДИ:

ВСТЪПИТЕЛНИ ВНОСКИ

800,00 лв.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

95 639,00 лв.

Общо приходи 2020 г.:

96 439,00 лв.

РАЗХОДИ:

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ

86 890,58 лв.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДУК

11 598,21 лв.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

16 439,59 лв.

ПЛАЩАНИЯ КЪМ БИСОФТ

7 760,80 лв.

Общо разходи 2020 г.:

122 689,18 лв.

ДЕФИЦИТ:

-26 250,18 лв.

На поставен въпрос как е покрит дефицитът от 26250.18 лв. за 2020 г. и откъде са взети средства за това, беше получен отговор, че за да се „компенсира“ липсата на средства в ОК „Адвокат“ внасяните от адвокатите осигурителни вноски по сметка на ОК „Адвокат“ се превеждат с няколко дни закъснение към НАП – т.е. с вноските на адвокатите от текущата седмица, се превеждат вноските на адвокатите от миналата (или по-миналата) седмица, защото с внесените от тях вноски през миналата (по-миналата) седмица, са покрити вноски на адвокати от по-миналата (по-по-миналата) седмица и т.н.

3. Установи се, че членове на ОК „Адвокат“ към момента са 1348 адвокати от САК, като касата разполага с една единствена банкова сметка, по която се внасят всички суми – както осигурителните вноски на адвокатите, членове на Касата, които следва да бъдат превеждани от ОК „Адвокат“ към НАП, така и членския внос на членовете й (формиращ бюджета за разходи на ОК „Адвокат“). Текущият недостиг на средства за покриване на разходите на ОК „Адвокат“ е бил „компенсиран“ и „покриван“ с плащане със суми, внесени като осигурителни вноски от адвокатите, членове на ОК „Адвокат“, което е водело до закъснение при превеждането на техните осигурителни вноски към НАП, а това закъснение е „компенсирано“ с плащане на стари задължения към НАП с постъпили текущо задължения на адвокати които от своя страна също не са превеждани своевременно. Закъснението в плащанията е варирало от няколко дни, до 15-17 дни.

4. След установяването на горните обстоятелства, е изискано обяснение от Главния счетоводител за причините, наложили тази практика и информация от кога датира тя, като по този повод са изготвени доклади до Съвета на САК. Според обясненията и получените справки, при създаването на ОК „Адвокат“ през 2001 г., съвета на САК е бил управителен съвет на ОК „Адвокат“, а представителството е осъществявано от Председателя и Секретаря. Към 31.12.2008 г. ОК „Адвокат“ е имала налични средства по банкови сметки 228000 лв.,

От 2008 г. – 2009 г. започва назначаването на служители в ОК „Адвокат“, като през м. март 2013 г. е взето решение от Управителния съвет на ОК „Адвокат“ на избрания Управител и представляващ Касата адвокат, да бъде заплащано възнаграждение и с него е сключен трудов договор.

В резултат на това в периода март 2013 г. до март 2020 г. само на Управителя на ОК „Адвокат“ са заплатени общо 263754.75 лв., като всички суми за заплатени по трудов договор, сключен с адвокат в нарушение на забраната по чл. 5, ал. 2, т. 3 ЗА, както следва:

Разходи „Фонд работна заплата“ за управителя на ОК "Адвокат" за периода от м. 03.2013 г. до м. 03.2020 г.

Година

Работна заплата

Осиг.вноски за работодателя

Общо

2013

26 000,00 лв.

4 269,20 лв.

30 269,20 лв.

2014

31 200,00 лв.

5 124,00 лв.

36 324,00 лв.

2015

31 200,00 лв.

5 124,00 лв.

36 324,00 лв.

2016

31 200,00 лв.

5 124,00 лв.

36 324,00 лв.

2017

25 404,00 лв.

4 171,34 лв.

29 575,34 лв.

2018

24 720,00 лв.

4 059,00 лв.

28 779,00 лв.

2019

25 968,00 лв.

4 264,00 лв.

30 232,00 лв.

2020

7 187,40 лв.

1 180,20 лв.

8 367,60 лв.

Платено Допълнително материално стимулиране - за Великден и Коледа в периода 2014 г. - 2019 г.:

21 630,00 лв.

Изплатени обезщетения по КТ при прекратяване на Трудов договор на управителя (м. 04.2021 г.)

5 929,61 лв.

ВСИЧКО:

263 754,75 лв.

От справка в Регистър БУЛСТАТ се установява, че представител на ОК „Адвокат“ в този период и единствен управител на ОК „Адвокат“ (в периода 14.03.2013 г. до 01.04.2020 г.) е бил един и същ адвокат (справка в регистър БУЛСТАТ - история на вписванията за управител на ОК „Адвокат“).

5. След установяване на горните обстоятелства, беше поискана информация с какво реално закъснение се плащат към НАП внасяните осигурителни вноски от адвокатите и каква е реалната липса на парични средства в ОК „Адвокат“ към момента.

В хода на проверката от Съвета на САК беше установено, че действителният недостиг на парични средства в ОК „Адвокат“ към 06.04.2021 Г. е в размер на 74854.88 ЛВ (седемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и четири лева).

Дефицит в ОК "Адвокат“ към 07.04.2021 г., формиран от следните задължения:

Неплатени към НАП осигурителни вноски на адвокати, които са внесени по сметка на ОК „Адвокат“, но с тях са погасени по-стари просрочени задължения:

36720.44 лв.

Осигурителни вноски и ДДФЛ на служители ОК, дължими за периода 01.04.2020 г. – 31.03.2021 г.

32 460,00 лв.

Задължения към "Бисофт" ЕООД за поддръжка на софтуер

5674,44 лв.

ОБЩ НЕДОСТИГ

74 854,88 лв.

6. Недостигът на парични средства в ОК „Адвокат“ към 07.04.2021 г. е в размер на74 854,88 лв., след като в началото на работния ден на 07.04.2021 г. са преведени към НАП общо 51206.55 лв. – които суми са преведени със закъснение между 17 дни (с каквото закъснение са преведени към НАП суми за адвокати, внесли вноските си в Касата на 19.03.2021 г.) и 5 дни (последните преведени на 06.04.2021 г. към НАП суми са платени от адвокати към Касата на 01.04.2021 г.).

Установените липси на парични средства в ОК „Адвокат“ в значителен размер - 74854,88 лв., водят до непрекъснато забавяне в плащанията на дължимите осигуровки към НАП на всички членове на ОК „Адвокат“. В допълнение забавеното изпращане на необходимата инормация към НАП за забавените плащания задълбочава проблема и причинява допълнителни неудобства и затруднения на всички адвокати, членуващи в ОК „Адвокат“.

Това се оказва и действителната причина за непрекъснатите проблеми с НАП и начисляването на лихви за забава на дължими осигурителни вноски от адвокати.

Настоящият Предварителен доклад е обсъден на заседание на Софийски адвокатски съвет на 07.04.2021 г. и е взето решение направените констатации да бъдат оповестени на сайта на САК и да станат достояние на членовете на ОК „Адвокат“ и адвокатите от САК, с което да се постави началото на разрешаването на дългогодишните проблеми на ОК „Адвокат“. Същевремено с пълните данни от установените от Съвета на САК обстоятелства, свързани с финансовото състояние и дейността на ОК „Адвокат“ ще бъдат подробно докладвани на предстоящото заседание на Управителния съвет на ОК „Адвокат“, за да може компетентният й орган да вземе спешно решение за разрешаване на проблема.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021