Home Общо събрание 2021 Приложение № 1 Образец на предложение за делегати

Приложение № 1 Образец на предложение за делегати

Приложение №1

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКАКОЛЕГИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

от.....................................................................................................................................

(трите имена)

личен №.....................................................в регистрите на САК.

адрес за кореспонденция:...........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ,

Предлагам кандидатура за делегат на Софийската адвокатска колегия в Общото събрание на Адвокатурата на страната, както следва:

1.................................................................................................................................................

(трите имена)

личен №.....................................................в регистрите на САК.

Дата: ...................... Подпис: ……………………….

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021