Home Общо събрание 2021 Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия

Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ1

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

изборза делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

Днес,31.03.2021г. от 09.00 часа в гр. София, бул.„Тодор Александров” № 137, ет.3, заседателна зала, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК),всъстав определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:адв. Екатерина Драганова Клечкова - Димитрова;

Членове:

адв. Иванка Андреева Андреева;

адв. Кристина Петрова Кожухарова.

Комисията иманеобходимиякворум за провеждането на заседаниетои за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на правила относно номерацията на решенията на ИК на САК, мястотои начинана обявяването им, както и на правила относно входящата и изходяща кореспонденцияи документация на ИК на САК.

2. Определяне на срока и реда за подаване на кандидатури-предложения за избор на делегати за Общо събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 24-25.04.2021г.

3. Определяне на срок за оттегляне на кандидатура и заличаване от регистъра на предложенията за кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 24-25.04.2021г.

4. Утвърждаване съдържанието на Предложения за кандидатитеза делегати на Общото събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 24-25.04.2021г.

5. Утвърждаване съдържанието на регистрите за вписване на предложенията за кандидати за делегати на общото събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 24-25.04.2021г.

6. Приемане на Методически указания за произвеждане на избори за делегати от Софийска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната.

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

Комисията пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

Приемане на правила относно номерацията на решенията на ИК на САК, място и начин на обявяване, както и на правила относно входящата и изходяща кореспонденция, и документация на ИК на САК.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК приеследното

РЕШЕНИЕ № 1

1. Взетите от ИК на САК решения относно провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 24-25.04.2021г.даимат единна последователна номерация с арабски цифри. Номерацията на решенията започва от „№1“.

2. Решенията на ИК на САК се обявяват на Информационно табло, разположено в сградата на САК, с адрес:гр. София, бул.“Тодор Александров“№137, етаж 2. Таблото се обозначава с надпис с големи букви: „ИЗБОРИ 2021. ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ на САК”.

3. На протокола с решенията се отбелязва датата и часа на поставянето на информационното табло и дата и часа на свалянето му от едни член на комисията.

4. ИК на САК обявява протокола с решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т.2. Екземплярите от протокола с обявените решения се свалят не по-рано от 3 (три) дни (72 часа) от поставянето на Информационното табло, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на ИК. Протоколите с решенията на ИК на САК се публикуват на интернет страницата на САК.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2 от Дневния ред:

Определяне на срока и реда за подаване на кандидатури-предложения за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната на изборите, насрочени за 24-25.04.2021 г.

На основание чл. 102, ал. 1 и чл. 99 ал. 2 и 3 от ЗА, ИК на САК прие следното

РЕШЕНИЕ

1. Предложенията за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната се подават от 01.04.2021 год. до 17.00 часа 09.04.2021 г., включително, с Предложение до Избирателната комисия на САК, чрез регистратурата на Софийския адвокатски съвет, с адрес: град София, бул.“Тодор Александров“№137, етаж 2.

3. Утвърденият от ИК на САК образец на предложенията е с препоръчителен характер.

4. Предложенията се вписват по реда на постъпването им в отделен регистър, утвърден от Избирателната комисия.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.3 от Дневния ред:

3. Определяне на срок за оттегляне на кандидатура и заличаване от регистъра на предложенията за кандидати за делегати за Общото събрание на на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 24-25.04.2021г.

На основание чл.102, ал.1 и ал.2 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ

Предложените кандидати за делегати имат право да оттеглят своите кандидатури в три дневен срок, считано от обявяване на списъка на подадените кандидати за делегати на ОС на адвокатите в страна.

По т.4 от Дневния ред:

Утвърждаване съдържанието на препоръчителен образец на Предложения за кандидати за избор от Общото събрание на адвокатите от САК за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната в изборите насрочени за 24-25.04.2021 г.

На основание чл.102, ал.1 и ал.2 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ

УТВЪРЖДАВА препоръчителен образец на Предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, както следва:

Приложение № 1 – Предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната;

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.5 от Дневния ред:

Утвърждаване съдържанието на регистрите за вписване на предложенията за кандидати за делегати на общото събрание на адвокатите в страната, в изборите насрочени за 24-25.04.2021 г.

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ

УТВЪРЖДАВА съдържанието на входящ регистър на предложенията за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, както следва:

1. Пореден № на Предложението в регистъра;

2. Дата на постъпване;

3. Имена на адвоката/-тите, направил/-ли предложението/-ята;

4. Имената на предложените кандидати.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.6 от Дневния ред:

Приемане на Методически указания за произвеждане на избори за делегати от Софийска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната.

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ

Приема Методически указания за произвеждане на избори за делегати от Софийска адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите в страната. /Приложение № 2/

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Подписи на членовете на Комисията:

Председател: адв. Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова : _____________________

Членове:

адв. Иванка Андреева Андреева: _____________________

адв. Кристина Петрова Кожухарова: _____________________

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021