Home Новини Относно отчет по бюджета за 2020

Относно отчет по бюджета за 2020

Уважаеми колеги,

В изпълнение на Решение на Общото събрание на адвокатите от САК от 25.01.2020 г. отчетът за изпълнението на бюджета за 2020 г. да бъде оповестен на сайта на САК най-малко 7 дни преди датата на Общото събрание на адвокатите от САК, представяме на вниманието Ви отчета за 2020 г., заедно с материалите, въз основа на които са установени конкретните данни. Освен материалите и справките, въз основа на които е съставен отчета, оповестяваме и конкретно поставени от членовете на Съвета въпроси и дадените отговори/обяснения, с които може да се запознаете тук.

От отчета се установява, че през 2020 г. бюджетът на САК е на дефицит от 241 552 лв. Настоящият състав на Софийски адвокатски съвет, след извършена проверка и анализ на финансовия отчет за 2020 г., на свое заседание, проведено на 07.04.2021 г., прие решение, че не поддържа и не приема финансовия отчет за 2020 г. За да вземе това решение, настоящият състав на Софийски адвокатски съвет извърши предварителна проверка и анализ на финансовата дейност на САК през 2020 г. Проверката е предварителна, доколкото бе прието решение за възлагане на финансова ревизия от 2015 до 2020 г . (включително), която предстои да бъде извършена. При извършената от съвета проверка се установиха редица слабости в организацията на работата на САК, отчитането на финансовите средства и счетоводната отчетност като цяло, като всички констатации са отразени в Становище на съвета, с което можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет приема за наложително на предстоящото Общо събрание на САК на 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г. да бъдат поканени адвокат Ивайло Данов (Председател на САК през 2020 г.) и адвокат Пейчо Пейчев (Секретар на САК през 2020 г.) да представят отчета за дейността и изпълнението на бюджета през 2020 г. и да отговорят на всички въпроси, които ще породи информацията в оповестените отчетни документи и в приетото Становище на адвокатския съвет от 07.04.2021 г.

На извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет, което предстои да се проведе на 16.04.2021 г., ще бъде разгледан и приет проектобюджет за 2021 г., при изготвянето на който ще бъдат отразени мерките за отстраняване на констатираните нередности през 2020 г. и мерки за подобряване ефективността на работата на Софийска адвокатска колегия и изразходването на финансовите средства.

Проектобюджетът на Софийска адвокатска колегия ще бъде оповестен на сайта на САК незабавно след обсъждането му от адвокатския съвет, за да могат всички да се запознаят с проекта, да направят предложения по проектобюджета и да вземат информирани решения на предстоящото общо събрание на адвокатите от САК.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021