Home Новини Отговор от Софийски апелативен съд на искане за проверка

Отговор от Софийски апелативен съд на искане за проверка

Уважаеми колеги,

Както вече Ви информирахме от Съвета на Софийската адвокатска колегия беше отправено искане до председателя на Софийски апелативен съд за проверка на условията, при които се осъществява достъпът до съдебните зали, в които се провеждат открити съдебни заседания на състави на Софийския апелативен съд в условията на епидемична обстановка и наложилата се практика в условията на действащи противоепидемични мерки да не се използват аудиоуредбите за покана на изчакващите пред залата адвокати и други участници в съдебните производства.

В свое писмо-отговор до Съвета, изпратено и до специализиран правен сайт, председателят на Софийския апелативен съд съдия Даниела Дончева уведомява Съвета, че при извършената от нея проверка не е установено съдебният състав, за който САпС бе сезиран, да е допуснал разглеждане на дела, без адвокатите и страните по тях да са извикани в залата.

След сигнала на САК председателят на САпС разпоредил незабавна проверка по случая, при която са били изискани становище от председателя на съдебния състав и от съдебния секретар, възложена била и проверка на сигналните уредби на залите. Съдия Даниела Дончева посочва, че проверката е установила, че съдия е извикал през сигналната уредба делата за 10.30 ч. и повторно е извикал номерата на делата, а сигналната уредба в зала №2 била в изправност, което се потвърждавало и от звукозаписа, където ясно се чувало нейното използване.

В писмото си до САС председателят на Софийския апелативен съд посочва също, че ходът по същество на двете дела, обявени за решаване, е бил отменен и съставът ги е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание „с цел запазване и защита интереса на страните по делата“.

(Пълния текст на писмото вижте тук)

Със свое писмо вх. №1292/18.10.2021 г. по регистъра на Софийския апелативен съд Съветът на Софийската адвокатска колегия благодари на председателя на САпС съдия Даниела Дончева за извършената проверка и предприетите бързи действия за изясняване на случая, в резултат на което е бил отменен ходът по същество, даден в двете съдебни заседания на 06.10.2021 г., и са били охранени правата на страните по делата. Очакваме сигналните уредби в съдебните зали да се поддържат в изправност и да се използват така, че не само в залата да става ясно кое дело се разглежда, но това да се разбира и от всички, които изчакват пред залата, съобразявайки се с издадената от председателя на САпС Заповед А-487/06.10.2021 г. относно прилаганите противоепидемични мерки, се посочва още в писмото до председателя на Софийския апелативен съд.

Предприетите от Съвета действия по сигнали на столични адвокати от 06.10.2021 г. са изцяло в рамките на законоустановено правомощие на адвокатския съвет в защита на професионалните права на адвокатите (чл. 89, т. 5 ЗА). Поради това тези действия не биха могли да уронят престижа на съдебната власт. Спазването на професионалните права на адвокатите е гаранция, че предвидената в Конституцията задача на съдебната власт – да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 от Конституцията), ще бъде постигната. Именно затова адвокатурата е конституционна част от съдебната власт – защото без адвокатура и адвокати, чиито професионални права се зачитат и спазват, не може да бъде реализирана задачата съдебната власт и на правосъдието, отбелязва в писмото си Софийският адвокатски съвет.

(Пълния текст на писмото вижте тук)

Софийският адвокатски съвет призовава членовете на колегията да го информират за проблеми с достъп до съдебни или административни сгради и за действия, нарушаващи или заплашващи да нарушат правата на адвокатите и по този начин да увредят интересите на страните по делата. Съветът ще продължи да сезира съответните административни ръководители за извършване на проверки по подаваните сигнали, тъй като счита, че това ще допринесе за подобряване на качеството на правосъдието – особено във време, когато динамичните противоепидемични мерки поставят под въпрос ефективния достъп до съд и правото на защита на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021