Home Регистър

Регистър адвокати

Единните адвокатски регистри (ЕАР) представляват обща електронна структурирана база от данни, която съдържа информация за адвокатите, младшите адвокати, адвокатските дружества, адвокатските съдружия, адвокатските сътрудници, чуждестранните адвокати и адвокатските досиета съдържащи обстоятелствата, вписани по силата на Закона за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, както и основанията за тяхното вписване.

Всеки гражданин има право на свободен достъп до публичната част на ЕАР с цел установяване на актуален правен статус на:

  • адвокат
  • младши адвокат
  • чуждестраннен адвокат
  • адвокатското дружество
  • адвокатското съдружие
  • адвокатски сътрудник

Публично достъпни са данните по партиди, за които Законът за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020 г. предвиждат това. Достъпът до публичната част се осъществява от посочен от Висшия адвокатски съвет адрес: bar-register.bg

Единните адвокатски регистри (ЕАР) представляват обща електронна структурирана база от данни, която съдържа информация за адвокатите, младшите адвокати, адвокатските дружества, адвокатските съдружия, адвокатските сътрудници, чуждестранните адвокати и адвокатските досиета съдържащи обстоятелствата, вписани по силата на Закона за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, както и основанията за тяхното вписване.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022