Home

Софийска Адвокатска Колегия

Решение № 753/01.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Поради засиления обществения интерес Ви информираме, че с Решение № 753/01.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет прие, че публикациите в медии на 27.09.2021 г. и след тази дата, свързани с оповестения Доклад на Етичната комисия към СУ "Св.Климент Охридски" по повод книгата на д-р Петър Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена 2015 г., в който се съдържат констатации за плагиатство, не дават основание за самосезиране на Софийски адвокатски съвет и образуване на дисциплинарно производство. Това решение на съвета е мотивирано и от факта, че поведението на адв. Илиев, визирано в доклада на Етичната комисия на СУ "Св.Климент Охридски", се отнася към периода на 2015 г., когато е публикувана неговата книга. Според правилото на чл.134, ал.1 от ЗА, дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато наказание не е наложено в продължение на една година от извършване на нарушението. По силата на това правило, изтичането на период от около 6 години от публикуване на книгата изключва възможността за провеждане на дисциплинарното преследване срещу адв. Илиев, което осуетява и възможността да се извърши проверка за това, дали поведението му съставлява нарушение на Закона за адвокатурата или Етичния кодекс на адвоката.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF
ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Г.В.П. SAK10797 1900200710
2 З.Р.О. SAK10798 1500599510
3 М.С.К. SAK10799 1400035810
4 С.А.К. SAK10800 1000606610
5 Т.А.Т. SAK10801 1400759610
6 Ц.Н.Х. SAK10802 1900759210
7 Ю.Л.Д. SAK10803 1700421910
*Младши* ----- -----
8 Ж.М.Ж. SAK10804 4300205210
9 И.Г.Г. SAK10805 4000205310
10 И.Д.Д. SAK10806 4600205410
11 М.П.П. SAK10807 4000203410
12 Р.П.П. SAK10808 4100205810
13 Р.Г.К. SAK10809 4500206110
*Асистенти* ----- -----
14 Д.С.П. SAK10810 5000169710
15 И.Е.З. SAK10811 5700169510
16 М.Ц.И. SAK10812 5200169910
17 П.И.П. SAK10813 5600169810
18 С.П.М. SAK10814 5300169610
19 С.К.К. SAK10815 5000170010

Есенна изпитна сесия 2021 г.

Печат PDF

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме Ви, че от 29.11.2021 г. можете да получите обратно подадените документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.3 „Човешки ресурси“.

Кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм. и доп. в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм. и доп. в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Дневен ред за 01.12.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 01.12.2021 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Прием на адвокати и младши адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на адвокатите от САК и обна-родване на покана в ДВ, включваща дневния ред за Общото събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 29.01. и 30.01.2022 г.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за поръчване на рекламни материали за 2022 г.

6.2. Вземане на решение за определяне на възнаграждения на членовете на избирателната комисия на САК.

6.3 Определяне на възнаграждения за членовете на избирателни бюра и техния брой.

6.4. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2021 г.

6.5. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.6. Обсъждане на оферти за сключване на Договор за профилактични меди-цински прегледи на адвокати от САК (здравна профилактика).

6.7. Обсъждане на постъпили оферти/ценови предложения от за сключване на Договори за подновяване на колективния абонамент за правно-информационни системи за нуждите на членовете на САК през 2022 г.

6.8. Обсъждане на въпроса за заплащане на встъпителни вноски при повторно вписване на в колегията и заплащаните такси от адвокати от САК.

7. Избор на членове на Съвета на САК за участие съвместно с членове на Софийска ад-вокатска колегия в организационен комитет по повод домакинството на САК за Конгреса на FBE, който ще се проведе през 2022 г.

8. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокату-рата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно.

Уеб-конференция „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Национална мрежа за децата и Мрежата за правна помощ („МПП“) към Национална мрежа за децата („НМД“), организира уеб-конференцията „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“, която ще се проведе на 1 и 2 декември 2021 г. (сряда и четвъртък) от 14:00 до 16:00 часа и ще бъде излъчвана на живо във Фейсбук страницата на НМД.

Основните две тематични направления на конференцията обхващат детското здравеопазване (вкл. защита от насилие) и детското образование, в контекста на тежката епидемична обстановка в страната и мерките за справяне с нея.

Конференция „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“ ще събере юристи и експерти от сферата на детските права от цялата страна, като ще бъдат обсъдени актуални въпроси и казуси от практиката на участващите експерти, националното право, практиката на ЕСПЧ и др.

Сред лекторите са д-р Ева Жечева - главен експерт при Омбудсмана на РБ; г-жа Геновева Тишева - член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените; адв. Адела Качаунова от Българския хелзинкски комитет и др.

Очаквайте скоро подробна програма на конференцията в страницата на събитието тук.

Списък на дежурни адвокати за 01.12.2021 до 31.12.2021

Печат PDF
Списък на дежурни адвокати за период
От дата: 01.12.2021 г. До дата: 31.12.2021 г.
Адвокат Град
1 Аделина Константинова Хаджийска София
2 Аделина Руменова Василева София
3 Анета Костадинова Ангелова София
4 Антоанета Владимирова Ангелова София
5 Величка Асенова Христова София
6 Венера Николова Безина София
7 Веселина Миткова Жечева София
8 Виктор Нейков Михайлов София
9 Даниел Гочев Минов София
10 Деница Николаева Димитрова София
11 Десислава Монева Петкова-Пенева София
12 Елина Борисова Бояджийска София
13 Емил Иванов Иванов София
14 Емилия Ангелова Станчева София
15 Жанет Георгиева Желязкова София
16 Ива Красимирова Николаева София
17 Иван Митев Цветков София
18 Иван Христов Дурчев София
19 Илона Стефанова Велинова София
20 Калин Георгиев Чанков София
21 Калин Емилов Стойновски София
22 Катя Димитрова Колева София
23 Кирил Дончев Панайотов София
24 Кристиян Людмилов Григоров София
25 Кънчо Димитров Георгиев София
26 Лъчезар Димитров Калъчев София
27 Любомир Проданов Недев София
28 Милена Владимирова Миланова София
29 Ненчо Каменов Александров София
30 Никола Дельов Тодев София
31 Никола Николов Касабов София
32 Николай Дойчев Атанасов София
33 Николай Илиев Николов София
34 Павел Петров Владимиров София
35 Павлин Янчев Куюмджиев София
36 Пепа Кръстева Пеневилова София
37 Петър Димитров Бъчваров София
38 Петя Велинова Митрева София
39 Петя Константинова Хаджийска - Йосифова София
40 Пламен Здравков Великов София
41 Полина Павлинова Писарска София
42 Райна Димитрова Мандакова София
43 Ралица Бориславова Топузова София
44 Румен Бориславов Николов София
45 Румяна Василева Памукова София
46 Румяна Станкова Кацарска София
47 Светослав Пламенов Илиев София
48 Свилен Бориславов Димитров София
49 Симеон Михайлов Ханджиев София
50 Соня Борисова Йончева София
51 Соня Цанкова Велинова София
52 Станиш Генадиев Златков София
53 Стела Георгиева Ангелова София
54 Стоян Димитров Стоянов София
55 Татяна Димитрова Чобанова София
56 Християн Пламенов Петков София
57 Цветелина Николаева Стоевска София
58 Юлиан Иванов Димитров София
59 Юлияна Бениаминова Боглева София
за контакти-в работно време -02 904 80 18/21 , 0878 920 212
в извънработно време, почивни и празнични дни-0878 920 212

Дежурни адвокати в РЦК за м. Декември 2021 г.

Печат PDF

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.12.2021.г

сряда

Райна Мандакова

Румяна Кацарска

03.12.2021.г

петък

Лилия Борисова

Ива Николаева

06.12.2021 г.

понеделник

Мариела Ачева

Светлана Скумрива

08.12.2021 г.

сряда

Тошко Тенев

Ана Филибева

10.12.2021 г.

петък

Анка Ганчева

Никола Тодев

13.12.2021 г.

понеделник

Рада Лилова

Кремена Трифонова

15.12.2021 г.

сряда

Янислава Георгиева

Татяна Лисичкова

17.12.2021 г.

петък

Гена Велковска

Иваничка Неврокопска

20.12.2021 г.

понеделник

Рада Лилова

Димитър Караниколов

22.12.2021 г.

сряда

Светослав Киряков

Силвия Михайлова

Уебинар за медиация при спорове за интелектуална собственост и технологии

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Патентното ведомство на Република България в сътрудничество с Центъра за арбитраж и медиация на Световната организация за интелектуална собственост и със съдействието на Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд организира уебинар на тема „Медиация и арбитраж при спорове, касаещи интелектуална собственост и технологии“.

Събитието ще се проведе на 7 декември 2021 г., онлайн, от 15 до 17 ч.

Работният език е английски, но е осигурен и симултанен превод на български език.

На уебинара ще направят презентации представители от страната и чужбина.

Целта на събитието е популяризирането на възможността за алтернативно разрешаване на спорове, свързани с интелектуалната собственост и технологиите, и ползите за заинтересованите страни - медиатори, адвокати и  представители по индустриална собственост, както и бизнес потребители, които желаят да се запознаят с процедурите за медиация и арбитраж.

Линк за участие:

https://us02web.zoom.us/j/87878908604?pwd=aDBhNFZOb29CZ3hNTGJUbUNuWWY1UT09

Отчети за предоставена правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че с писмо от 19.11.2021 г. на Председателя на Националното бюро за правна помощ, беше указано в срок до 06.12.2021 г. да бъдат представени всички постъпили в Софийски адвокатски съвет отчети за предоставена правна помощ, във връзка с приключване на финансовата година и плащане на дължимите възнаграждения. Отчетите за предоставена правна помощ следва да бъдат подадени в САК в срок до 01.12.2021 г., за да бъдат обработени и изпратени своевременно до НБПП. Отчети може да се подават и в портала за служебни защитници, и на електронните адреси на САК – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Софийски адвокатски съвет

22 ноември – Ден на българския адвокат

Печат PDF

Скъпи колеги и приятели,

На 22-ри ноември българските адвокати отбелязваме своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – на този ден през 1888 г. е приет първият у нас Закон за адвокатите. По правилата на този закон на 11-ти октомври 1897 г. е създадена и Софийската адвокатска колегия, която догодина ще отбележи своята 125-та годишнина.

Софийският адвокатски съвет организира на 22-ри ноември 2021 г., понеделник, няколко събития, с които да почетем празника:

- от 10.00 ч. ще бъдат поднесени цветя на гроба на Димитър Греков – първия председател на Софийската адвокатска колегия, в знак на признателност от нас, неговите правни следовници. Димитър Греков е пръв в много отношения – той е не само първият председател на Софийския адвокатски съвет, но е и първият председател на Върховния касационен съд и един от първите български министри на правосъдието. Така че му дължим много. Гробът му е на централната алея на Софийски централни гробища, отдясно преди църквата и непосредствено до паметника на Стефан Стамболов;

- от 11.00 ч. официално ще бъде открит новият адвокатски център „Библиотека и споделен офис на САК“, който се помещава в сградата на Търговски дом, втори етаж, кантора 203. Споделеното пространство за адвокати от САК, само на метри от Съдебната палата, което да бъде използвано при необходимост преди или между съдебни заседания, за справки в литература, за ползване на правно-информационни системи или за разпечатване на книжа, ще е от полза за всички колеги.

Празникът е не само, за да си спомним за миналото и да почетем предците си, но е добър повод да предприемем инициативи, които да утвърдят усещането ни за общност, която надхвърля националните граници.

Днес Софийска адвокатска колегия обединява повече от 6000 адвокати. Десетки, а вероятно и стотици адвокати от САК упражняват професията в различни европейски държави, както и в държави на други континенти. Въпреки съвременните възможности за търсене и получаване на информация, няма общодостъпни и систематизирани данни кои адвокати от САК в кои чуждестранни колегии членуват и къде в чужбина упражняват дейността си. Парадоксът е, че имаме законоустановен регистър на чуждестранни адвокати, упражняващи професията у нас, но нямаме регистър на българските адвокати, практикуващи в чужбина.

Нуждата от подобна систематизирана и достъпна информация е очевидна – голяма част от българските граждани временно или постоянно живеят и работят в чужбина и именно там имат най-голяма нужда правата им да бъдат защитавани от адвокати, на които могат да се доверят и да споделят проблемите си на родния език. Същевременно международният характер на немалка част от обществено-икономическите отношения днес все по-често ни изправя пред необходимостта да търсим професионални контакти с колеги в чужбина. А какво по-добро от това те да са наши колеги от САК, практикуващи и в съответната чужда държава?

Ето защо Софийският адвокатски съвет подема инициатива за създаване на „Регистър на адвокатите от САК, практикуващи и в чужбина“, който да съдържа пълна професионална информация за мястото, където тези наши колеги упражняват дейността си зад граница, юридическата специализация и сферата им на дейност в съответната чужда държава.

Призоваваме всички адвокати от САК, които са вписани в регистрите на чуждестранни адвокатски колегии, да изпращат информация за това на електронния адрес на САК – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като представят данни за вписването в съответния чуждестранен адвокатски регистър (или линк към публичния регистър), и/или документ, удостоверяващ правоспособността им като адвокати в дадена чужда държава. Предвиждаме регистърът да бъде публично достъпен в специален раздел на сайта на Софийската адвокатка колегия, който ще бъде изцяло обновен от януари 2022 г. и да бъде актуализиран ежегодно.

Вярваме, че тази инициатива ще бъде споделена от другите колегии в страната и така по естествен път ще създадем регистър на българските адвокати, практикуващи в чужбина.

Скъпи колеги,

Бъдете смели и последователни в отстояване на професионалните си позиции в защита и всеотдайна служба на правото.

Честит празник!

Софийски адвокатски съвет

Дневен ред за 17.11.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 17.11.2021 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Финансови въпроси:

4.1. Вземане на решение за закупуване на бойлер за Хижа „Адвокат“ и ремонт на отоплителната инсталация.

4.2. Доклад от главния счетоводител за приходите и разходите в бюджета на САК към 31.10.2021г.

4.3. Вземане на решение за продажба на лек автомобил – марка Honda, модел Shuttle, с рег. № СА 8206 ТВ.

4.4. Информация за изпълнението на сключените договори за здравна профилактика на адвокати от САК и вземане на решение за удължаване срока на прекратения договор с МЦ „ЛОРА“ до 31.12.2021 г.

5. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

6. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно.

7. Дисциплинарна дейност.

7.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

7.2. Доклад за организацията на дисциплинарната дейност на САК и обсъждане на Правила за организация на дисциплинарната дейност на Софийски адвокатски съвет.

8. Вземане на решение за начин на отбелязване на 22 ноември - ден на българската адвокатура.

9. Вземане на решение за насрочване на 24.11.2021 г. на съвместно заседание на адвокатския съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет на САК за избор по реда на чл. 101, ал. 1 ЗА на избирателна комисия за делегати.

10. Обсъждане на въпроси, свързани с изпълнение решението на съвета на САК за промяна на щатното разписание.

11. Информация за изпълнението на договора за изработване на нов сайт на Софийска адвокатска колегия и вземане на решения по повод изработването на нов сайт.

12. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

13. Доклад на адвокат К. Д. относно 65-тия Конгрес на Международния съюз на адвокатите в Париж.

Нова заповед на Председателя на СГС за работното време на Адвокатска стая

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По повод въведените ограничения в работното време на службите „Съдебно деловодство“ на СГС, включително адвокатска стая, от 9 до 12 ч., валидно до 30.11.2021 г., и произтичащите от това изключителни затруднения при работата на адвокатите, отправихме искане до Председателя на СГС за промяна на въведените ограничения при осигуряване на възможност за адвокатите да изпълняват професионалните си задължения (самото искане е достъпно тук).

С нова Заповед № РД 08-5841 от 11.11.2021 г. на Председателя на СГС (достъпна тук), считано от 12.11.2021 г. служба Съдебно деловодство „Адвокатска стая“ ще работи с граждани и адвокати както в интервала от 9 до 12 ч., така и от 14 до 17 ч.

Председателят на СГС се ангажира през цялото работно време на деловодствата на СГС, служителите да предоставят справки по телефон, включително изрази готовност за откриване на допълнителни телефонни линии за справки, за изпращане на книжа по дела на посочени от адвокати електронни адреси, за да се ограничи необходимостта от физически справки в сградата на съда и деловодствата и да се облекчи работата на адвокатите.

Очакваме Вашите сигнали и предложения за подобряване на условията за работа в съдебните сгради на територията на гр. София.

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,

По повод въведените ограничения в работното време на службите „Съдебно деловодство“ на СГС, включително адвокатска стая, от 9 до 12 ч., валидно до 30.11.2021 г., и произтичащите от това изключителни затруднения при работата на адвокатите, отправихме искане до Председателя на СГС за промяна на въведените ограничения при осигуряване на възможност за адвокатите да изпълняват професионалните си задължения (самото искане е достъпно тук).

С нова Заповед № РД 08-5841 от 11.11.2021 г. на Председателя на СГС (достъпна тук), считано от 12.11.2021 г. служба Съдебно деловодство „Адвокатска стая“ ще работи с граждани и адвокати както в интервала от 9 до 12 ч., така и от 14 до 17 ч.

Очакваме Вашите сигнали и предложения за подобряване на условията за работа в съдебните сгради на територията на гр. София.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF
ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Г.Е.Т. SAK10773 1700758310
2 Г.М.М. SAK10774 1500657010
3 Д.Н.И. SAK10775 1100759410
4 С.К.Д. SAK10776 1700060910
5 С.С.С. SAK10777 1900518110
6 С.Б.П. SAK10778 1800560410
7 Т.Г.Я.-Д. SAK10779 1400431410
*Младши адвокати* ----- -----
8 И.П.П. SAK10780 4900205610
9 К.А.К. SAK10781 4500205710
10 Т.Л.Е. SAK10782 4800205910
*Адвокатски сътрудници* ----- -----
11 В.Е.В. SAK10783 5000168210
12 В.Н.Р. SAK10784 5800169210
13 В.Н.К. SAK10785 5200163110
14 Г.Х.Д. SAK10786 5500169010
15 Е.Г.А. SAK10787 5000147010
16 Е.Р.Е. SAK10788 5400169310
17 И.Т.М. SAK10789 5500168610
18 И.И.М. SAK10790 5400168910
19 К.В.В. SAK10791 5600168310
20 М,Д,П, SAK10792 5100169110
21 С.Г.Т. SAK10793 5200168410
22 С.М.Б. SAK10794 5300168110
23 Т.И.А. SAK10795 5100168710
24 Т.В.В. SAK10796 5900168510

Нова организация на работа в Софийски градски съд за периода 08-30.11.2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Със Заповед № РД-8-5867/04.11.2021 г. на председателя на Софийски градски съд е въведена нова организация на работата на съда в периода от 8 до 30 ноември 2021 г., която предвижда всеки съдия-докладчик да преценява дали да отсрочи насрочените дела.

Службите на съда възстановяват работа с граждани при ограничение на едновременния достъп на външни лица.

Службите "Съдебно деловодство" работят с граждани и адвокати от 9:00 ч. до 12:00 ч., с изключение на случаите, когато се налага да бъде получена издадена обезпечителна заповед и съпроводително писмо до Агенцията по вписванията.

Изготвените удостоверения за несъстоятелност се получават в сатя 84 до 14:00 ч.

Софийски адвокатски съвет

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Печат PDF

Софийски адвокатски съвет, в изпълнение на взето решение на редовно заседание на 03.11.2021 г., отправя покана за отправяне на оферти относно предоставяне на Софийска адвокатска колегия на следната услуга: „Системна администрация“.

Обхват

• Дейности по внедряване, администриране и поддържане на информационните системи и периферната техника в САК;

• Поддържка на текущите работни станции в САК (до 30 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Поддръжка на текущите сървъри в САК (до 5 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Подсигуряване на сигурността на текущата ИТ инфраструктурата на САК, включително комуникационната и мрежова сигурност;

• Отстраняване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми в текущата техническа инфраструктура на САК;

• Менажиране нивата на достъп до информационните системи на САК;

• Участва при планирането, избора и закупуването на софтуер и офис техника за нуждите на САК;

• Идентифициране и менажиране на потенциални рискове и/или слабости на информационното и комуникационно оборудване;

• Изграждане, мониторинг и мениджъмънт на мрежи (Switches, Wifi Access Points, Firewalls, VPN);

• Създаване и менажиране на резервни копия на данните и системите в САК;

• Изграждане и менажиране на детайлна документация относно използваните системи и приложения, както и относно IT политиките в САК;

Условия за участие

Компаниите допуснати до участие в процедурата следва да отговарят на следните критерии:

• Да притежават най-малко три референции от клиенти относно изпълнени проекти, свързани със системна администрация;

• Да имат най-малко три приключени финансови години;

• Да имат сумарно реализиран оборот за последните три години в размер на поне 100 000,00 лева

• Да имат капитал от 5 000,00 лв. или повече

Всяка оферта следва да включва следната информация:

• Представяне на компанията

• Профил на екипа на компанията

• Референции от клиенти (до пет броя)

• Офертна цена за месечен абонамент

Крайният срок за приемане на оферти е до 17 ч. на 01 декември 2021 година.

Оферти могат да бъдат изпращани до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров, № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Критерий за оценка

Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

Комплексната оценка се формира като сбор от 3 основни компонента: оценка на предлаганата цена (К1), оценка на профила на екипа(К2), оценка на база демонстриран предишен опит(К3).

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Дневен ред за 03.11.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД
за редовно заседание на Съвета на САК
на 03.11.2021 г., от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Прием на адвокати и младши адвокати.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за извършване на необходими ремонти на Хижа „Адвокат“ за сметка на перото от бюджета „текущи ремонти“ на Хижа „Адвокат“.

6.2. Доклад от главния счетоводител за приходите и разходите в бюджета на САК към 31.10.2021г.

7. Обсъждане на констатации в доклада на извършения IT одит на САК и вземане на решение за отправяне на покана за получаване на оферти за услуга „Системна администрация“ на САК.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

10. Информация за събираните суми от САК за проучване и проверка по сиг-нали и жалби, постъпващи в САК, размер и условия за плащане на встъпи-телни вноски и други плащания, извършвани въз основа на решения на Съвета на САК.

11. Информация за решения на Съвета на САК от предходни мандати за пре-доставяне дела по Закона за правната помощ на адвокати в неравностойно положение и майки с деца до 2 години.

Възстановяване работата на администрацията на САК на бул. Витоша № 1А

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес счетоводния салон на САК в гр. София, бул. Витоша №1А, ет. 3 (Търговски дом) възстановява работата си с нормално работно време.

Счетоводният салон на САК в сградата на САК в гр. София, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2 продължава да работи с нормално работно време.

Плащания на дължими суми може да извършвате по банковите сметки на колегията.

Софийски адвокатски съвет

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. ноември 2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

До края на месец октомври в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

1.11.2021 адв.Ваня Траянова

2.11.2021 адв.Христо Хинов

3.11.2021 адв.Петьо Славов

4.11.2021 адв.Вера Даскалова

5.11.2021 адв.Александър Андонов

8.11.2021 адв.Евгения Гечева

9.11.2021 адв.Евгения Гечева

11.11.2021 адв.Александър Машев

12.11.2021 адв.Мариана Вълкова

15.11.2021 адв.Силвия Спасова

16.11.2021 адв.Ива Згурова

17.11.2021 адв.Златка Стефанова

18.11.2021 адв.Мирослав Мичев

19.11.2021 адв.Лили Лозанова

24.11.2021 адв.Александър Тонев

26.11.2021 адв.Антон Стефанов

29.11.2021 адв.Лидия Дикова

Времена промяна в организацията на работа в Софийски окръжен съд в периода 28.10-05.11. 2021

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че със Заповед от 27.10.2021 г. на Председателя на Софийски окръжен съд, за периода от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г., се отсрочват всички насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание дела, с изключение на делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

В периода от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г. е въведено ограничение и в работата на служби „Съдебно деловодство“, които ще предоставят справки единствено по телефона.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Нови заповеди на Председателя на СРС относно окритите съдебни заседания в периода 01.11.2021 - 05.11.2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед № АС-502/27.10.2021 г. на Председателя на Софийски районен съд в периода от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. в сградата на Наказателно отделение на Софийски районен съд (на гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23) няма да се разглеждат дела, насрочени в отгрити съдебни заседания, с изключение на производствата изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ.

Със Заповед № АС-503/27.10.2021 г. на Председателя на Софийски районен съд е предвидена и възможност насрочените до 05.11.2021 г. включително граждански дела да бъдат отлагани по преценка на съдията-докладчик.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2022