Home

Софийска Адвокатска Колегия

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м. септември 2021г., Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 14.09.2021г.(вкл.)

Софийски адвокатски съвет

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021

Печат PDF

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме Ви, че от 01.09.2021 г. до 15.09.2021 г. включително по пощата или куриер можете да подавате документи до Софийска адвокатска колегия за есенната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

- в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

- нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.30 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79.

Уведомяваме Ви, че след приключване на есенната изпитна сесия за 2021г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2021 г.

Печат PDF

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2021 г.

31 август 2021 г.

Уважаеми колеги,

До края на м. септември в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.09.2021 г. – адв. Христо Хинов;

02.09.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

03.09.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

08.09.2021 г. – адв. Александър Андонов;

09.09.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

10.09.2021 г. – адв. Петьо Славов;

13.09.2021 г. – адв. Ваня Траянова;

15.09.2021 г. – адв. Златка Стефанова;

16.09.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

17.09.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

20.09.2021 г. – адв. Александър Тонев;

21.09.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

23.09.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

24.09.2021 г. – адв. Валентина Бакалова;

27.09.2021 г. – адв. Лидия Дикова;

28.09.2021 г. – адв. Мирослав Мичев ;

29.09.2021 г. – адв. Антон Стефанов;

30.09.2021 г. – адв. Лили Лозанова

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. септември на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. октомври 2021 г

Софийски адвокатски съвет

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че на 14 и 15 септември 2021 г. в онлайн формат в платформата Zoom ще се проведе „Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“. Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език.

Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от предходни обучения. Обучението ще има практически подход, включващо демонстрации, примери и упражнения, които да предоставят на участниците задълбочени познания за актуализациите в практиките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Дневният ред включва и две панелни дискусии – едната обхваща защитата на марката в онлайн средата, а другата обхваща инициативи в подкрепа на МСП - (ускорено и ефективно разрешаване на спорове, безплатни услуги, лесно електронно подаване, корнер за МСП).

Онлайн регистрацията ще бъде отворена до 9 септември 2021 г.

Повече информация относно обучението и регистрацията можете да намерите на следния линк: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-course-for-paralegals-2021

Софийски адвокатски съвет

Отворено писмо по проблемите на електронното правосъдие

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С оглед на невъзможността в условията на пандемия гражданите и адвокатите, които ги представляват, да получат предвидения в закона достъп до пълното електронно дело посредством ЕПЕП, а от 30.06.2021 г. – и да извършват процесуални действия в електронна форма, Софийски адвокатски съвет се обърна с отворено писмо към Пленума на Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието като органи, на които е възложено изграждането и поддържането на ЕПЕП, с настояване да бъдат поканени ръководителите на Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски Апелативен съд и ВКС, както и на представители на органите на Адвокатурата, пред Пленума на Висшия съдебен съвет или работна група по ЕПЕП и ЕИСС при ВСС, за да бъдат изслушани проблемите на съда и адвокатурата при работа с двете системи и да бъде начертана пътна карта със спешни мерки и срокове за тяхното решаване.

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет обявява за продажба следния лек автомобил, собственост на Софийска адвокатска колегия, а именно: марка ЯГУАР, модел ХФ 2.7 Д, с рег. № САК 01 САС, първа регистрация 06.11.2008 г.

Автомобилът е закупен от Софийска адвокатска колегия като нов и към момента е на 127 800 км.

Автомобилът е застрахован със застраховка гражданска отговорност, валидна до 08.11.2021 г., с действаща застраховка „Каско+“, валидна до 01.11.2021 г., с Удостоверение за техническа изправност, валидно до 06.10.2021 г. и платена годишна Винетка, валидна до 24.02.2022 г. (линк към документите)

Автомобилът може да бъде огледан всеки работен ден между 9:30 ч. и 16:30 ч. в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137, като уговорка за оглед е необходимо да бъде направена с Иван Митев, тел: 0884352545а снимки на автомобила могат да бъдат разгледани и тук.

Всеки, който желае да закупи автомобила, може да направи наддавателно предложение за закупуване при цена не по-ниска от начална цена в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) с включен ДДС, платима изцяло в 7-дневен срок от избора на купувач.

Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т. Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 17 ч. на 09.09.2021 г., в запечатан бял плик с посочване на плика на наддавача и надпис „наддавателно предложение“, който съдържа:

1.Заявление за закупуване на автомобила в свободен текст, съдържащо индивидуализиране на кандидата и цена, която кандидатът е готов да заплати за придобиване на автомобила, не по-ниска от началната цена.

2.Документ за платен задатък в размер на 500 лв. по следната банкова сметка на Софийската адвокатска колегия:

IBAN: BG30UBBS88881000586479

BIC: UBBSBGSF

При банка: ОББ АД

В петък, 10.09.2021 г., в 11:00 ч., в заседателната зала на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3, в присъствието на явилите се наддавачи, ще бъдат отворени постъпилите предложения за закупуване на автомобила по реда на постъпването им.

За купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. В случай, че най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се избира чрез жребий.

Ако при обявяването на наддавача с най-високата цена или на избрания чрез жребий за купувач някой от явилите се други наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, се пристъпва към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък до достигане на цена, предложена само от един наддавач.

Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията по бюджет и финанси и председателя на Софийския адвокатски съвет.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената цена в 7-дневен срок от обявяването му за купувач по посочената по-горе банкова сметка на Софийската адвокатска колегия, като се приспадне внесеният задатък.

Ако обявеният за купувач не внесе в срок предложената цена, с протокол на комисията по бюджет и финанси за купувач се определя наддавачът, направил следващото по размер наддавателно предложение. Ако и той не внесе предложената цена в 7-дневен срок от уведомяването му, че е обявен за купувач, по същата процедура се обявява за купувач наддавачът със следващото по размер наддавателно предложение и така до изчерпване на наддавачите, дали предложения по-високи или равни на началната цена.

Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок обявяването му за купувач, съответно от уведомяването му, че е обявен за купувач, губи внесения за участието в наддаването задатък, който остава в полза на Софийската адвокатска колегия. След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесените задатъци се връщат на наддавачите, които не са били обявени за купувачи в 10-дневен срок по сметката, от която са били преведени.

Софийски адвокатски съвет

Проведена среща с Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с отправено писмо от Софийски адвокатски съвет до ръководството на Софийски градски съд, на 05.08.2021г. се проведе среща между представители на Софийски адвокатски съвет и ръководството на Софийски градски съд в лицето на председателя Алексей Трифонов и замeстник председателите на съда, ръководители на отделения в съда, на която бяха подробно обсъдени поставените писмено от нас въпроси и искания.

От страна на Софийски градски съд бе споделено притеснението на адвокатите от Софийска адвокатска колегия от невъзможността да се достъпват електронните дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), като след обсъждане на конкретните причини се изясни, че решението на проблемите, на които това се дължи, са извън практическата и законова възможност на Софийски градски съд да съдейства за разрешаването им. Софийски градски съд е предприел действия по ангажиране на техническия и човешки ресурс за сканиране на голям обем документи по делата, включително и чрез провеждане на обществена поръчка за закупуване на сканиращи устройства. Независимо от издаването на съдебни актове в електронна форма в Единната информационна система за съдилищата обаче, както съдебните актове, така и другите сканирани документи, не са достъпни за страните и техните адвокати в Портала за електронно правосъдие (ЕПЕП). Доколко между двете информационни системи – EИСС и ЕПЕП, съществува надлежна връзка, която е технически обезпечена за да осигури достъп до пълните електронни дела, включително и за обема дела, разглеждани в СГС и СРС, ще настояваме да установи Висшият съдебен съвет след проверка на системите съвместно с изпълнителя „Информационно обслужване“ АД.

Независимо от това, на срещата се постигна съгласие за спешното предприемане на съвместни действия от страна на Софийската адвокатура и съдилищата в Софийския съдебен район. Ръководството на САК запозна по-късно ръководството на съда с намерението да изготви искане до Пленума на Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието за предприемане на незабавни действия по осигуряване на възможност за продължаване на работата на съдилищата през предходните информационни системи (работили преди ЕИСС), създаване на възможност за мигриране на данните и информацията за делата към тези предходни системи и създаване на служебен достъп през специални профили за адвокатите до предходните информационни системи с цел получаване на структурирана информация в хронологичен ред за процесуалните действия по делата и за проверка на дела по ЕГН и имена на физически лица с цел бъдещо възлагане от клиенти. Целта е изслушване на административните ръководители на съдилищата и представители на изпълнителя „Информационно обслужване“ АД за причините поради които двете системи не функционират синхронизирано, както и изслушване становището на представители на Адвокатурата за практическата непригодност на ЕПЕП. Ще настояваме и за приемане на пътна карта за подобряване функционирането на информационните системи ЕИСС и ЕПЕП, както и за създаване на условия в спешен порядък, за осигуряване на технологична връзка между ЕИСС и ЕПЕП, която да позволи преливане (или достъпност) на цялата необходима информация и от най-натоварените съдилища като СРС и СГС.

По отношение на повдигнатите въпроси, касаещи депозирането на електронни документи по реда на Глава единадесета „а“ от ГПК, от страна на Софийски градски съд са предприети действия по изготвяне и приемане на Вътрешни правила за приемане и удостоверяване на електронно подписване на кореспонденция в Софийски градски съд, които предстои да бъдат разгледани от ръководството на съда и приети, като с това ще се постигне търсената от адвокатите и страните по делата сигурност в получаването и изпращането на електронни изявления до съда. Проектът на правила беше предоставен на Софийски адвокатски съвет за отправяне на предложения, които ще бъдат адресирани в най-скоро време до ръководството на Софийски градски съд.

На проведената среща и при обсъждане на проекта за Правила, поставихме на вниманието на ръководството на СГС редица въпроси, които също се нуждаят от регламентация, като: 1) необходимостта да се уточнят файловите формати и големината на файловете, които ще се приемат по електронен път; 2) необходимостта да се подписват с КЕП само последната страница на електронното изявления и приложените доказателства; 3) необходимостта да се приемат адвокатски пълномощни под формата на електронни документи, подписани с КЕП или сканирани и заверени за вярност с КЕП; 4) необходимостта да се дава възможност на страната подател на електронното изявление да представи допълнително хартиени преписи за връчване на другите страни, в случай, че държавната такса, която страната е задължена да внесе за снемане на тези преписи е висока и неприемлива; 5) изискването за връщане на съобщение дали подаденото електронно изявление е прието за валидно и редовно, или следва да се отстранят недостатъци и редица други въпроси.

Междувременно, имаме уверението на Председателя на СГС, че електронни изявления до съда се приемат и администрират в съответствие с правилата на ГПК и ЗЕДЕУУ, като с оглед осигуряване на добър ред и проследимост в деловодната система на съда, от ръководството на Съда се обърнаха с призив към всички адвокати до приемането на вътрешните правила, всички електронни изявления да бъдат адресирани до е-мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет

Решение на САС за подкрепа протеста на СРС срещу неефективната ЕИСС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На свое заседание от 04.08.2021 г. Софийски адвокатски съвет обсъди подробно съществуващите проблеми с информационните системи на съдилищата, липсващите функционалности и модули на ЕПЕП, и пречките за дейността на адвокатите поради невъзможност да се осъществява дистанционен достъп до информация за делата в условията на епидемична обстановка и данни за нарастване на заболеваемостта от Ковид-19. В тази връзка Съветът прие свое решение, с което подкрепи призива на съдиите от Софийски районен съд за протест срещу неефективната Единна информационна система на съдилищата и уведомяване на Висшия съдебен съвет за свързаните с това проблеми при работа с ЕПЕП.

На 05.08.2021 г. членове на Съвета на САК проведоха продължителна среща с Председателя на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов и заместник-председателите съдия Стефан Кюркчиев и съдия Руси Алексиев по повод отправено от съвета на САК Предложение за подобряване на условията за работа на адвокатите в електрона среда. В хода на срещата бяха изслушани предложенията и исканията на адвокатите от САК, като бяха дадени подробни разяснения и информация относно генезиса на проблемите и възможностите за разрешаването им, за което благодарим на ръководството на СГС.

Подробна информация за срещата ще публикуваме допълнително.

Софийски Адвокатски Съвет

Прекратяване на процедура за отдаване под наем на кантора в Търговския дом

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че процедурата по получаване на оферти за отдаване под наем на Кантора 203 в Търговския дом, оповестена на интернет сайта на САК с Обявление от 27.07.2021 г., е прекратена с Решение на Софийски адвокатски съвет от 04.08.2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Почивна станция на САК в с. Лозенец - незаети помещения

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че към 03.08.21 г. има незаети помещения за ползване на почивната станция на САК в с. Лозенец, както следва:

1. За пета смяна от 15.08 до 28.08. – 16 незаети помещения;

2. За шеста смяна от 30.08 до 12.09. – 6 помещения.

Желаещите да ползват почивната станция могат да подават заявления на електронния адрес на САК – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на САК, бул. „Тодор Александров” 137, ет.2.

За допълнителна информация тел. 0879 292215 Петко Генчев.

Софийски адвокатски съвет

Писмо до Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В ежедневната си работа със съда срещаме редица затруднения за подаване и получаване на документи по електронен път, както и при достъп до информация за делата.
С оглед протестните действия и подписки на съдилищата за внедряването на Единната информационна система, и липсата на ясна информация относно бъдещето на Единния портал за електронно правосъдие, намираме, че адвокатурата трябва да предприеме активни действия и на срещи с административните ръководители на съда, да предложим мерки, които да облекчат електронния достъп до правосъдие и обмена на документи.
В тази връзка систематизирахме и обобщихме проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП, отправихме искане за информация до председателя на Софийски градски съд относно времевите рамки и технически възможности за подобряване работата на адвокатите в електронна среда. Ще инициираме поредица от срещи с председателите и на останалите съдилища, за намиране на конкретни практически решения, за резултатите от които ще ви информираме своевременно.

Софийски адвокатски съвет

 

Списък на дежурни адвокати за м. август 2021

Печат PDF

Списък на дежурни адвокати за период

От дата: 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Адвокат

Град

1

Ана Нончева Филибева

София

2

Ангел Спасов Илиев

София

3

Борянка Илиева Аврамова

София

4

Вероника Марианова Вълова

София

5

Веселина Миткова Жечева

София

6

Виктор Нейков Михайлов

София

7

Виктория Христова Владова

София

8

Георги Владимиров Аргиров

София

9

Георги Георгиев Ценев

София

10

Георги Зафиров Павлов

София

11

Георги Иванов Неделчев

София

12

Дамян Свиленов Димитров

София

13

Даниела Цветанова Паунова

София

14

Десислав Славков Портенов

София

15

Десислава Живкова Димитрова-Филипова

София

16

Диляна Галева Христова

София

17

Добринка Генова Ройдева-Петрова

София

18

Елеонора Кирилова Петрова

София

19

Елка Атанасова Делчева

София

20

Емил Митков Йошев

София

21

Ефросимка Крилова Миланова

София

22

Жан Григоров Живков

София

23

Иван Стефанов Николов

София

24

Иванка Георгиева Лазарова

София

25

Йоана Стоянова Кюпелийска

София

26

Йовка Благоева Алипиева

София

27

Катя Димитрова Колева

София

28

Константин Георгиев Койчев

София

29

Кремена Пламенова Трифонова

София

30

Лилия Кирилова Борисова

София

31

Мариела Стефанова Ачева

София

32

Методи Любомиров Методиев

София

33

Милена Тодорова Атанасова

София

34

Михаил Иванов Тодоров

София

35

Нелия Йосифова Петкова

София

36

Николай Дойчев Атанасов

София

37

Николай Илиев Николов

София

38

Николай Николов Тодоров

София

39

Павел Крумов Стоименов

София

40

Павлин Янчев Куюмджиев

София

41

Петър Цанков Георгиев

София

42

Петьо Николаев Рангелов

София

43

Полина Павлинова Писарска

София

44

Радостина Красенова Ракаджиева - Ставрева

София

45

Розалин Ненчов Вучков

София

46

Росица Тодорова Славчева

София

47

Стефан Костадинов Иванов

София

48

Стойко Вътев Бърборски

София

49

Христо Иванов Коцев

София

50

Цветана Кънчева Лахчева

София

За Контакти: в работно време - 02 904-80-18/21, 0878 920 212

В извънработно време, почивни и празнични дни - 0878 920 212

Откриване на Регионален център за консултиране към САК

Печат PDF

На 26.07.2021 г., в 13.00 ч., към Софийска адвокатска колегия ще започне работа Регионален център за консултиране (РЦК) за предоставяне на правна помощ. На откриването на центъра са поканени адвокати от САК, Министъра на правосъдието, Председателя на Националното бюро за правна помощ, Омбудсмана на Република България и Заместник-омбудсмана на Република България.

Регионалният център за консултиране има за цел облекчаване достъпа до правни услуги и правни консултации на физически лица от уязвими социални групи, чрез ползване на услугите на адвокати от САК, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Центърът ще функционира на адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 1А (Търговски дом), ет. 2, кантора 201 и в него по график ще предоставят безплатни консултации адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Право на безплатна правна помощ имат физически лица, отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ:

 • Лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл.9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 • Лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон.
 • Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга – резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе“.
 • Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
 • Дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.
 • Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (EО) №4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г., относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (OB, L 192/51 от 22 юли 2011 г.).
 • Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят адвокатска защита.
 • Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание.
 • Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.
 • Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България, или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

Лицата, които желаят да получат консултация в РЦК подават молба-декларация по образец, към която следва да приложат документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи правото да се получи безплатна правна помощ.

В случай, че лице, което има право да получи консултация в Регионален център за консултиране, желае да бъде консултирано от конкретен адвокат, включен в списъка на адвокатите от САК към Регионалния център за консултиране, може да подаде искане за избор на определен адвокат.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, включени в регистъра на НБПП, които желаят да се включат и в работата на Регионалния център за консултиране към САК, могат да изпратят искане на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет обсъжда възможността за откриване на Регионални центрове за консултиране към Софийска адвокатска колегия и в населени места в района на Софийски окръжен съд, за което ще разчита на активността както на адвокатите от САК, така и на съдействието на Националното бюро за правна помощ и на всички държавни и общински органи и служби.

Софийски адвокатски съвет

Работно време касов салон - Т. Александров

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Поради намаления състав на служителите в периода до края на м. август 2021 г и необходимостта от създаване на условия за труд, съобразени с изискването на чл. 151, ал. 1 от КТ за осигуряване на почивка за хранене не по-кратка от 30 минути, работното време на касовия салон с адрес “Тодор Александров“ № 137, ет. 2, се променя, като за периода 21.07.2021 г. – 31.08.2021 г. плащания, справки и получаване на служебни бележки могат да се извършват в часовите интервали от 8.30 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч.

Софийски адвокатски съвет

Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет кани желаещите да закупят лек автомобил - марка ЯГУАР, модел ХФ 2.7 Д, с рег. № САК 01 САС, първа регистрация 06.11.2008 г., да направят наддавателно предложение при цена не по-ниска от 15 200 лв. (с включен ДДС). Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т. Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 17 ч. на 29.07.2021 г., в запечатан бял плик с посочване на плика на наддавача и надпис „наддавателно предложение“, който съдържа:

 1. 1.Заявление за закупуване на автомобила в свободен текст,

съдържащо индивидуализиране на кандидата и цена, която кандидатът е готов да заплати за придобиване на автомобила, не по-ниска от началната цена.

2.Документ за платен задатък в размер на 500 лв. по банкова сметка на Софийската адвокатска колегия:

IBAN: BG30UBBS88881000586479

BIC: UBBSBGSF

При банка: ОББ АД

В петък, 30.07.2021 г., в 11:00 ч., в заседателната зала на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3, в присъствието на явилите се наддавачи, ще бъдат отворени предложенията за закупуване на автомобила по реда на постъпването им.

За купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. В случай че най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се избира чрез жребий.

Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията по бюджет и финанси и председателя на Софийския адвокатски съвет.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената цена в 7-дневен срок от обявяването му за купувач по посочената по-горе банкова сметка на Софийската адвокатска колегия, като се приспадне внесеният задатък.

Ако обявеният за купувач не внесе в срок предложената цена, с протокол на комисията по бюджет и финанси за купувач се определя наддавачът, направил следващото по размер наддавателно предложение. Ако и той не внесе предложената цена в 7-дневен срок от уведомяването му, че е обявен за купувач, по същата процедура се обявява за купувач наддавачът със следващото по размер наддавателно предложение и така до изчерпване на наддавачите, дали предложения по-високи или равни на началната цена.

Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок от обявяването му за купувач, съответно от уведомяването му, че е обявен за купувач, губи внесения за участието в наддаването задатък, който остава в полза на Софийската адвокатска колегия. След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесените задатъци се връщат на наддавачите, които не са били обявени за купувачи в 10-дневен срок по сметката, от която са били преведени.

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 27.07.21 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обучение на тема "Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 13.07.2021 г., вторник, от 13 до 16.15 часа ще се проведе обучение на тема:

"Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община", с лектор Валентина Бакалова, адвокат от САК

Обучението ще се проведе при следната програма:

13.00 – 14.30 Специфики на административноправния режим на поземлените имоти на територията на СО, определен със ЗУЗСО и ОУП на СО. Устройствено зониране по ОУП на СО; Ограничения на собствеността в зависимост от устройствената зона, в която попадат имотите.

Преструктуриране на жилищните комплекси. § 26 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО, обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

Застрояване на териториите за далекоперспективно развитие;

Устройствени зони за много високо строителство;

Специфични правила и норми по чл. 16а ЗУЗСО; Свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота;

Законови забрани за промяна на предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система – последици и възможности за използване и застрояване на поземлените имоти; § 28 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Срокове за започване на отчуждителните производства за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. § 23 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г. Актуални въпроси по прилагането на уличната регулация на територията на Столичната община.

Преглед на подзаконовата уредба по прилагането на ЗУЗСО. Наредба за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС, в сила от 23.12.2020 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община;

Публичност на ОУП на СО. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Електронен портал и електронни услуги, предоставяни от НАГ при СО.

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/83974939026?pwd=VU9GcUV4ay96Qm1YZlJOaGtYaXd0QT09.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,

На 13.07.2021 г., вторник, от 13 до 16.15 часа ще се проведе обучение на тема:

Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, с лектор Валентина Бакалова, адвокат от САК

Обучението ще се проведе при следната програма:

13.00 – 14.30 Специфики на административноправния режим на поземлените имоти на територията на СО, определен със ЗУЗСО и ОУП на СО. Устройствено зониране по ОУП на СО; Ограничения на собствеността в зависимост от устройствената зона, в която попадат имотите.

Преструктуриране на жилищните комплекси. § 26 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО, обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

Застрояване на териториите за далекоперспективно развитие;

Устройствени зони за много високо строителство;

Специфични правила и норми по чл. 16а ЗУЗСО; Свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота;

Законови забрани за промяна на предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система – последици и възможности за използване и застрояване на поземлените имоти; § 28 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Срокове за започване на отчуждителните производства за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. § 23 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г. Актуални въпроси по прилагането на уличната регулация на територията на Столичната община.

Преглед на подзаконовата уредба по прилагането на ЗУЗСО. Наредба за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС, в сила от 23.12.2020 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община;

Публичност на ОУП на СО. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Електронен портал и електронни услуги, предоставяни от НАГ при СО.

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Кръгла маса на Софийска адвокатска колегия съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съветът на софийска адвокатска колегия организира съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“ кръгла маса на тема „Взаимоотношенията между адвокатурата и органите на местно самоуправление. Възможности за предоставяне на електронни услуги от местната администрация“.

Кръглата маса ще се проведе на 07.07.2021 г. от 09,30 ч. до 12,30 ч., в заседателната зала на Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“, ул. Сердика № 5, ет. 3.

В програмата са включени презентации и дискусии по следните теми:

 • Статут на адвоката по Конституцията на Република България и Закона за адвокатурата;
 • Публични регистри - правно значение и режим за достъп до информацията, данните и актовете вписани в тях;
 • Електронен портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ и възможностите за предоставяне на електронни услуги от органите на Столична община.

В кръглата маса ще вземат участие адвокати, представители на съдилищата, на органите на местно самоуправление на гр. София, на МРРБ, ДНСК и др.

С провеждането на кръглата маса Софийски адвокатски съвет продължава усилията си както за разрешаване на проблемите, срещани от адвокатите в ежедневната им работа с различни органи и служби, дължащи се на непознаване на особения статут на адвоката, така и за разясняване ролята на адвокатската професия за всеки гражданин и за обществото.

Каним адвокатите от САК да се включат в дискусията на кръглата маса, включително да проследят и участват в обсъжданията дистанционно чрез платформата zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/81895005547?pwd=V0dFa2M4aVYxT0pCTTBMY2VDVStnUT09, както и в затворената Фейсбук група на Софийска адвокатска колегия.

Предстои провеждането на подобни кръгли маси с органите на съда, прокуратурата и МВР.

Софийски адвокатски съвет

Националното бюро за правна помощ обявава конкурс за адвокати от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ обявява конкурс за избор на адвокати от САК, АК-Хасково и АК-Сливен за предоставяне на правна помощ и представителство в производство по предоставяне на международна закрила пред Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и пред Съда до приключването му с влязло в сила решение.

Със обявлението можете да се запознаете тук.

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юли 2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

До края на м. юни в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.07.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

02.07.2021 г. – адв. Златка Стефанова;

05.07.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

06.07.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

07.07.2021 г. – адв. Мирослав Мичев;

08.07.2021 г. – адв. Христо Хинов;

09.07.2021 г. – адв. Петьо Славов;

12.07.2021 г. – адв. Ваня Траянова;

13.07.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

15.07.2021 г. – адв. Александър Машев;

16.07.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

19.07.2021 г. – адв. Александър Андонов;

20.07.2021 г. – адв. Александър Тонев;

21.07.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

29.07.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

30.07.2021 г. – адв. Антон Стефанов

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. юли на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. август 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

 

Copyright © sak-sas.bg 2021