Home

Софийска Адвокатска Колегия

Важно съобщение

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет приканва всички колеги адвокати да изпълнят  задължението си  по чл. 49 (1) от ЗА  в срок до 31.10.2020г.

С уважение Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Съобщение до адвокатите от САК, вписани в Национален регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С цел своевременно изплащане на положения от Вас труд по дела по Закона за правната помощ в рамките на настоящата календарна година, молим в най-кратки срокове да отчетете предоставената от Вас правна помощ в отдел „Правна помощ” на САК.

Софийски адвокатски съвет

Дати за изпита за адвокати и младши адвокати ЕСЕННА сесия 2020 г.

Печат PDF

Адвокатски съвет - София уведомява, че на основание чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, Висшият адвокатски съвет е публикувал датите за ЕСЕННАТА изпитна сесия на 2020 г. както следва:

Писмен изпит – на 14 и 15 ноември 2020 г.

Устният изпит – на 28 ноември 2020 г.

Писменият изпит ще се проведе в 4 изпитни зали с номера 220, 222, 224 и 226, в Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, нова сграда, както следва:

  • Първа част на писмения изпит – на 14 ноември 2020 г.

Начало на изпита: от 9,00 часа, регистрация от 8,00 часа;

  • Втора част на писмения изпит – на 15 ноември 2020 г.

Начало на изпита: от 14,00 часа, регистрация от 13,15 часа;

  • Устният изпит ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, в гр. София на 28 ноември 2020 г., начало на изпита 9,00 часа.

Общият списък на участниците в изпита и разпределението по зали, ще бъде обявен на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/ не по-късно от 30.10.2020 г.


Софийски адвокатски съвет

Доказване. Доказателствени средства. Свидетелски показания. Обяснения на страните по чл. 176 ГПК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви кани на обучение на тема: „Доказване. Доказателствени средства. Свидетелски показания. Обяснения на страните по чл. 176 ГПК“, което ще се проведе на 21.10.2020г. /сряда/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор Красимир Машев, съдия в Софийски апелативен съд.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна и смесена форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/86460477816?pwd=RGhDT0VkZjA5cGNubEZZdnQveEZDUT09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:
Meeting ID: 864 6047 7816
Passcode: 982651

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,
 Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявления  за дежурни  и/или резервни защитници за 2021г., е до 18.12.2020г. (петък) включително.В заявленията можете да  посочите  два  месеца, съответно от първо и второ полугодие,  в които  желаете да бъдете дежурни (при възможност).

Софийски адвокатски съвет

 


                                                                       
                                                                                                                                   

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Осигурителна каса „Адвокат“ уведомява всички свои членове за следното:

Декларация образец 1 се подава от 20-то до 22-ро число на месеца и информацията касае предходния месец.

М О Л Я ,

Внасяйте осигурителните си вноски преди 20-то число на месеца!

Не отлагайте внасянето им за 24-то и 25-то число на месеца с оглед необходимото технологично време за изпращане и разнасяне на осигуровките с обвързващите файлове, подавани в Централното счетоводство на НАП – София.

Желателно е да не се внасят осигуровки за 2-3 месеца назад, защото след 25-то число на месеца, започва автоматично начисляване на лихви от системата на НАП.

Счетоводните (касовите) салони банкират, чрез инкасо събраните суми всекидневно. На следващият ден около 12 ч. сумата постъпва в банковата сметка на НАП. Служител от ОК “Адвокат“ разпределя поименно конкретните суми по пера: ДОО, ДЗПО, ЗО. При наличие на грешка /несъвпадане на ЕГН на някой от членовете с БУЛСТАТ/ЕИК/и др., целият файл /необработен/ се връща за корекция. Операцията отнема около 1-2 работни дни допълнително.

Моля, своевременно сигнализирайте писмено ръководството на ОК “Адвокат“ за решаване на всички възникнали проблеми.

ОК „АДВОКАТ”

Облекчен достъп на адвокати до Съдебната палата в пиковите часове

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Вчера – 13.10.2020г. председателят и членове на Софийския адвокатски съвет проведоха работна среща в Съдебната палата с председателя на Апелативен съд-София съдия Даниела Дончева и представители на Главна дирекция „Охрана“, които отговарят за охраната на Съдебната палата.

Всички присъстващи на срещата се обединиха около становището, че сега действащият в Съдебната палата само един вход за достъп – централния откъм бул.“Витоша“ /с един действащ скенер/ не е достатъчен за осигуряване на нормалния достъп на адвокати и граждани до няколкото институции, които се намират в палатата, особено в часовите интервали с най-голяма натовареност/между 8.30ч. и 10.00ч. и между 13.00ч. и 14.00ч./ и при условията на обявената в страната извънредна епидемиологична обстановка.

Като първа стъпка за разрешаването на този проблем и непосредствен резултат от срещата още от днес - 14.10.2020г., в горепосочените часови интервали с най-голяма натовареност /между 8.30ч. и 10.00ч. и между 13.00ч. и 14.00ч./ ГДО ще осигури свои служители и за втория скенер на централния вход, през който в тези часови интервали ще могат да влизат адвокати и граждани. По този начин сериозно ще се облекчи режимът за достъп на адвокати и граждани до институциите, които се намират в Съдебната палата, ще се избегне струпването на много хора пред централния й вход и ще се осигури спазването на противоепидемичните изисквания. За пълното разрешаване на проблема е необходимо ГДО да осигури още свои служители за охрана на Съдебната палата, които преди това преминават през съответно обучение.

Продължава и започнатият през миналата година диалог за осигуряване на необходимия брой служители на ГДО за обслужване на втория скенер на входа на сградата на Софийски районен съд – Наказателно отделение, както и за осигуряване на втори скенер за сградата на Софийски районен съд – Гражданско отделение и служители на ГДО за неговото обслужване. Скоро изтича срокът на обявената от министерство на правосъдието обществена поръчка за покупка на скенери, един от които е предвиден за сградата на СРС - ГО.

До тази първа стъпка за разрешаване на проблема за нормалния достъп на адвокати до съдебните сгради /най-вече сградите на Съдебната палата и СРС/ се стигна след проведените през миналата седмица срещи на председателя на Софийски адвокатски съвет адв.Ивайло Данов с министъра на правосъдието г-жа Десислава Ахладова и председателстващия Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев, по време на които в откровен диалог бяха обсъдени изложените аргументи в приетото от Софийския адвокатски съвет на 06.10.2020г. обръщение. Последното беше подкрепено и от Висшия адвокатски съвет на заседанието му на 09.10.2020г.

По време на вчерашната среща председателят на Апелативен съд-София съдия Даниела Дончева и председателят и членове на Софийския адвокатски съвет се обединиха и около виждането, че все повече се засилва необходимостта от използване на електронна комуникация между служителите на съда и адвокатите. От няколко години Софийският апелативен съд участва в пилотен проект, благодарение на който всички постъпващи в него документи се сканират. По тази причина адвокатите имат възможност да получават в електронен вид всички интересуващи ги документи по делата на САС. Необходимо е само да посочат електронен адрес за комуникация със съда. Тази обща позиция беше уточнена и на проведените през последния месец срещи на председателя и членове на Софийския адвокатски съвет с председателите и членове на ръководствата на Софийски районен, Софийски градски, Върховния административен и Специализирания наказателен съд.

Предстоят насрочени срещи на председателя и членове на Софийския адвокатски съвет с ръководствата на останалите съдилища от софийски съдебен район и др.институции, за резултатите от които ще Ви информираме допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Преглед на съдебната практика в производствата по несъстоятелност. Тълкувателно решение № 1/2017г. на ОСТК на ВКС и Тълкувателно решение от 13.07.2020 г. дело № 2/2018г. на ОСТК на ВКС.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви кани на обучение на тема: „Преглед на съдебната практика в производствата по несъстоятелност. Тълкувателно решение № 1/2017г. на ОСТК на ВКС и Тълкувателно решение от 13.07.2020 г. дело № 2/2018г. на ОСТК на ВКС“, което ще се проведе на 16.10.2020г. /петък/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор проф. Валентина Попова.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна и смесена форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/87356407712?pwd=TXBHRGdOQzZoN0pMYWFBQ0tVMFB1dz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:
Meeting ID: 873 5640 7712
Passcode: 665256

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Софийски адвокатски съвет

Честит празник!

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По повод 123-годишнината от основаването на Софийската адвокатска колегия, пожелавам на всички здраве, достойно упражняване на професията, лични и професионални успехи!

Честит празник!

Председател на САК
адв. Ивайло Данов

Програма за обучение и предварителен график за обучения до м. декември 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Предоставяме на вниманието ви утвърдения от Софийския адвокатски съвет график на обученията за адвокатите от Софийска адвокатска колегия до края на 2020 година.

Възможни са изменения и допълнения в графика, за които ще бъдете уведомени допълнително.

Софийски адвокатски съвет

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ СГРАДИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Моля да се запознаете с обръщението на Софийския адвокатски съвет по повод множеството ограничения за достъп до съдебните сгради, прието с решение на съвета на 06.10.2020г.

Отделно от това, моля да се запознаете с писмото на председателя на Софийския районен съд до предишния Министър на правосъдието, с което същият открито подкрепи искането на Софийския адвокатски съвет незабавно да бъде разрешен въпросът с ограниченията за достъп до съдебните сгради - в частност достъпът до сградите на СРС.

Текстът на обръщението може да видите тук.

Текстът на писмото може да видите тук.

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Обучение на тема: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви кани на обучение на тема: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“, което ще се проведе на 07.10.2020г. /сряда/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор адвокат Мария Шаркова.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна и смесена форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:
https://us02web.zoom.us/j/82201654710?pwd=QmNvc1BQc2ZJNUVkOUpxYmYvZWJXZz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:
Meeting ID: 822 0165 4710
Passcode: 665256

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Презентационните материали по уебинара може да намерите на следният линк: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“

Софийски адвокатски съвет

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за „Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД е определена допълнителна дата – 11.10.2020 г. (неделя).

Прегледите ще се извършват в МЦ „Лора” от 09.30 часа до 17.00 часа на ул. „Позитано” №10 при д-р Радулов.

Желаещите да преминат на преглед следва предварително да се запишат на място в МЦ „Лора” (ул. „Позитано” №10) или на телефон: 02/980 80 65, вътр.20.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че вчера Софийският адвокатски съвет с огромно болшинство взе решение, с което отмени събираните по решение на предходен съвет суми за разходи за обработка на документи на адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества и адвокатски съдружия, вписани в регистрите на САК.

Решението влиза в сила от 14.10.2020г.

                                     Софийски адвокатски съвет

АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Въпреки обявената в Република България извънредната епидемиологична обстановка, Софийският адвокатски съвет продължава дейността си за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК.

Ето защо, Ви каним  в срок до 13ч. на 28.09.2020г./понеделник/  да изразите своето мнение като попълните приложената по-долу кратка анкетна карта, свързана с обучителната програма на съвета до края на настоящата година.

АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги, честит празник!

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 22.09.2020г. отбелязваме едно от най-паметните исторически събития в българската история – обявяването Независимостта на България.

Нека на този ден отдадем почит на всички българи, които са отвоювали мечтата ни за независимост.

Нека да се преклоним пред нашите деди, съхранили българщината в тежки за България времена.

Днес повече от всякога трябва да помним, че нашата независимост е национално постижение и че България е над всичко!

Честит празник!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ми ден за м.септември 2020 г. ще бъде на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 14.00 до 17.00 часа.

Моля да си запишете предварително час на тел.: 02/9048002 и да носите предпазна маска.

                                                                                                                              Председател на САК
 

                                                                                                                              адв.Ивайло Данов

ДЕКЛАРАЦИЯ от СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

ДО

ПЛЕНУМА на

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

За подкрепа на Декларация от съдии от Софийски районен съд с искане

за отлагане въвеждането на

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС)

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Софийският адвокатски съвет се присъединява към призива на съдиите от Софийски районен съд, отправен към Пленума на Висшия съдебен съвет за отлагане процеса на внедряване в съдилищата у нас на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Адвокатурата и цялото обществото има интерес от създаване на електронно правосъдие. Без ефективна и улесняваща работата на съдилищата ЕИСС, която се ползва с доверието на магистратите и съдебните служители, е невъзможно създаването на ефективна и полезна за гражданите и адвокатите ЕПЕП, респ. създаването на реално и работещо електронно правосъдие.

Техническите слабости на ЕИСС, установен от съдиите в Софийски районен съд и от магистрати от други съдилища, могат да компрометират идеята за електронно правосъдие, защото прибързаното въвеждане на несъвършена система, която затруднява ежедневната работа, вместо да я облекчава, носи на правосъдието повече негативи, отколкото ползи и може да затрудни защитата на правата и законните интереси на всички граждани.

Затова като се присъединява към позицията на съдиите от Софийски районен съд, Софийският адвокатски съвет призовава Пленума на Висшия съдебен съвет да подходи разумно и отговорно към цялото общество като вземе решение, с което да отложи временно въвеждането и използването на ЕИСС в съдилищата до отстраняване на констатираните недостатъци и проблеми.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2020