Home

Софийска Адвокатска Колегия

Работни срещи с ръководствата на съдилищата от софийски съдебен район

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради зачестили оплаквания на адвокати от САК по повод проблемите, които срещат в работата си в съдилищата от софийски съдебен район в условията на продължаваща извънредна епидемиологична обстановка, Софийският адвокатски съвет поиска провеждането на работни срещи с ръководствата на Софийски градски съд, Специализирания наказателен съд, Софийския апелативен съд, както и втора среща с ръководството на най-натоварения съд в гр. София - Софийския районен съд, на които срещи да се обсъдят условията за работа, проблемите и начините за тяхното разрешаване.

Покана за работна среща Софийски районен съд

Покана за работна среща Софийски градски съд

Работна среща Софийски апелативен съд

Работна среща Специализиран наказателен съд

Софийски адвокатски съвет

Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.

Печат PDF

Уведомявамe Ви, че приемният ден на Председателя на САК - адв.Ивайло Данов за м.септември 2020 г. ще бъде на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 14.00 до 17.00 часа.

Моля да си запишете предварително час на тел.: 02/9048002.

Петък 04.09.2020г - Намалено работно време за администрацията

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на дезинсекция на помещенията в сградата на Софийска адвокатска колегия, находяща на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет. 2 и ет. 3, на 04.09.2020г. /петък/ администрацията на съвета ще работи до 15.00 часа.
Касите, находящи се на бул.“Витоша“ № 1А, ще работят до 17.00 часа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за „Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД е определена допълнителна дата – 12.09.2020 г. (събота).
Прегледите ще се извършват в МЦ „Лора” от 09.00 часа до 15.00 часа на ул. „Позитано” №10 при д-р Радулов.

Желаещите да преминат на преглед следва предварително да се запишат на място в МЦ „Лора” (ул. „Позитано” №10) или на телефон: 02/980 80 65, вътр.20.

Софийски адвокатски съвет

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

          Уведомяваме Ви, че от 01.09.2020 г. до 15.09.2020 г. включително по пощата или куриер можете да подавате документи до Софийска адвокатска колегия за есенната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-         документ за платена такса в размер на 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79 и платежният документ също следва да бъде приложен към заявлението.

Уведомяваме Ви, че след приключване на есенната изпитна сесия за 2020 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

Уважаеми кандидати, на сайта на ВАдвС (www.vas.bg) можете да следите за актуална информация и за датите и мястото на които ще се проведат изпитите.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили от Вас запитвания, Ви информираме, че освен на място в регистратурата на САК, на адрес: София 1309, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2 /регистратура/,  можете да изпратите попълнената и подписана собственоръчно декларация-образец № 6 чрез пощенски или куриерски услуги на горепосочения адрес.

Софийски адвокатски съвет

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.34, ал.1 от ЗПП заявления за вписване  в Националния регистър за правна помощ ще се приемат в регистратурата на САК в гр.София, бул.“Тодор Александров“N 137, ет.2 или на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 18.09.2020г.(петък), включително.
 
Софийски адвокатски съвет                                                                                 


                                                         

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,    

На 19.08.2020 г. в сградата на ТД на НАП-София се проведе среща, на която присъстваха: Заместник-директора на ТД на НАП–София, Управителя на Осигурителна каса „Адвокат“ и главния счетоводител на САК.

Бяха обсъдени актуални проблеми, свързани с дейността на Осигурителна каса „Адвокат” и ТД на НАП-София.

Взе се решение да се направи актуализация на данните на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“ за своевременно решаване на възникнали въпроси, свързани с осигуряването /пропуснати периоди, неотразени плащания и други/.

Във връзка с гореизложеното, в срок до 30.09.2020 г. е необходимо всички членове на Осигурителна каса „Адвокат” задължително да представят актуални данни за: електронна поща, стационарен телефон, мобилен телефон и адрес на кантора.

Данните може да предоставяте:
 - В Регистратурата на бул. „Тодор Александров” №137, ет.2, лично или чрез пощенски и куриерски услуги и  
 - На електронна поща - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОК „Адвокат“

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.3 от ППЗМИП всеки адвокат следва в 14–дневен срок, считано от датата на публикуване 13.08.2020 г. на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на интернет сайта на Висшия адвокатски съвет, да попълни, подпише и подаде Декларация по образец, представляваща Приложение, обр. N 6 към правилата до адвокатската колегия, в която е вписан.

Чуждестранните адвокати подават Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. N 6 към правилата, до адвокатската колегия, в която е вписан придружаващият адвокат.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, попълват и подписват с оригинален подпис Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 и я подават на хартиен носител в регистратурата на САК, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, притежаващи електронен подпис, могат да подават Декларация по образец приложение № 6 и по електронната поща на САК ( Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ).

Моля, при подаване на Декларация с електронен подпис СЕРТИФИКАТА НА ПОДПИСА ДА Е ВКЛЮЧЕН В PDF ФАЙЛА.
Подписване на документ (файл) с приложение на InfoNotary може да се запознаете тук
-    14-дневния срок за подаване на Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 започва да тече от 13.08.2020 г. и изтича на 27.08.2020 г. – включително.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПОЛЕТО „Л. №” ВПИСВАЙТЕ ЛИЧНИЯ СИ НОМЕР В СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, А НЕ НОМЕРА НА ЛИЧНАТА ВИ КАРТА.

Декларацията по образец, представляваща Приложение- обр. № 6 към правилата можете да изтеглите тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 ГОДИНА

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Информираме Ви, че след приключване на Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати, провеждана от Висшия адвокатски съвет за 2020 година, считано от 17.08.2020 година (понеделник)
- Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат удостоверението си и да изтеглят обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия.
- Кандидатите, които не са издържали успешно изпита следва да изтеглят в срок от шест месеца обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия.
След изтичането на този срок представените от кандидата документи в нотариално заверени преписи към заявлението за допускане до участие в пролетната изпитна сесия за 2020 г. ще бъдат унищожени.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ С РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Печат PDF

            Уважаеми колеги,

           На 27 юли 2020 г. се проведе среща на председателя и членове на Софийския адвокатски съвет с ръководството на Софийски районен съд.

           Срещата беше организирана по инициатива на Софийския адвокатски съвет и имаше за цел обсъждане на въпроси и проблеми, срещани от адвокатите при работата им в сградите на Софийски районен съд след възобновяване на дейността на съдилищата и отмяната на извънредното положение.

           На срещата бяха обсъдени въпроси, които са важни за всички адвокати:

           1. Обособяване на отделен вход за адвокати в двете сгради на СРС:

           Двете сгради на Софийският районен съд – сградата на Наказателно отделение на бул. „Скобелев“ № 23 и на Гражданско отделение на бул. „Цар Борис III“ № 54, функционално позволяват обособяването на служебен вход/поставяне на втори скенер на сегашния вход на сградите, който да бъде използван като вход за лица, които имат право да ползват служебните входове в съдебните сгради съгласно Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти – адвокати, вещи лица, съдебни заседатели и хора с увреждания.

            Този въпрос е поставян многократно, искането на адвокатите от САК е подкрепено както от ръководството на СРС, така и от ВСС. Единствената пречка е липса на необходимия брой служители на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, които да обслужват скенерите през цялото работно време на съда. Направена справка по време на среща с Ръководството на СРС установи, че за нормалното функциониране на служебен вход за адвокати в двете съдебни сгради на СРС, е необходимо увеличаване на броя на служителите на ГД „Охрана“ с по 7 души за всяка от сградите.

           Ръководството на СРС изрази готовност да даде положително становище и да предприеме всички необходими действия за осигуряване на допълнителни 14 бройки служители на ГД „Охрана“ пред Министерство на правосъдието за сградите на СРС.

           2. По въпроса за насрочването на няколко дела за един и същ час, и струпването на множество чакащо пред съдебната зала.

           Бяхме уверени, че след края на извънредното положение съдиите в СРС при насрочване на дела се съобразяват с изискването да не насрочват за един и същ час повече от едно дело, включително с изискването за дезинфекция след разглеждането на всяко съдебно дело.

           Случаите на насрочени от един и същ начален час дела са все по дела, които са били насрочени преди началото на извънредното положение, като към момента случаите на дублиран начален час за разглеждане на дела практически са единици.

           3. Препоръка за ползване на електронен адрес за комуникация по дела с цел намаляване на необходимостта от физически посещения в сградата на СРС и ускоряване на процесуалните действия по дела.

           За избягване на затрудненията (и повишената опасност от заразяване) при физическо подаване на документи на място в сградите на Софийският районен съд е удачно да се използва създадената възможност съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. – за граждански дела и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. – за наказателни дела. Беше обсъдена възможността при всяко изпращане на електронно съобщение (съдържащо процесуални книжа) на електронните адреси на съда, да се получава автоматично потвърждение за получаване на съобщението, за да се създаде сигурност за ползвателите на услугата и да се увеличи броя на подаваните по електронен път книжа.

            Препоръчително е при подаване на процесуални книжа, както и в заявките за електронен достъп по дела, да бъде отбелязвано изричното желание за получаване на книжа по електронен път (на посочен електронен адрес за комуникация), което ще спести многократни посещения на сградата на съда, физическото посещение на съдебни служители до адвокатски кантори за връчване на книжа и ще ускори значително съдебните производства.

           Възстановяването на работата на съдилищата в условията на извънредна епидемиологична обстановка налага всеки един адвокат да бъде по-активен, включително в използването на електронните средства за комуникация със съдилищата, което освен превантивен ефект, ще ни подготви и доближи и до електронното правосъдие.

           4. По искането на адвокати за получаване на документи и протоколи от делата по електронен път, респ. за достъпност на съдебните актове, постановявани в хода на делото.

           Независимо от готовността на Софийският районен съд за предоставяне на подобен достъп, софтуерът за електронния портал не се изгражда от съда, а от ВСС, поради което и процесът е извън прекия контрол на Софийският районен съд. Въпреки това Председателят на СРС е възложил на системният администратор приоритетно да работи за създаване на възможност да бъдат достъпни по електронен път всички съдебни актове, постановявани в хода на делото, включително съдебни протоколи с автоматизирани данни, за да се спести нуждата от физически посещения в съда и да се създаде по-голяма ритмичност и бързина в работата по всички дела.

           5. Относно заседателните зали на сградата на СРС-НО стана ясно, че след въвеждането на извънредните мерки са поканени представители на РЗИ София за получаване на конкретни указания как да се организира прилагането на тези мерки, респ. как да се осигури вентилацията в сградата и в съдебните зали.

            При проверката е установено, че всяка съдебна зала в сградата на СРС-НО има отделна вентилация, чрез която в помещенията постъпва свеж въздух и се отвежда въздуха от залата директно извън сградата, която е различна и не е свързана с вентилационната система зали и помещения на съда. По този начин няма циркулация на въздух от едно помещение в друго помещение, а обменът със свеж въздух е осигурен за всяко помещение отделно.

           Наред с това в сградата на СРС, Наказателно отделение, също се спазва въведеното изискване за ненасрочване на дела за еднакъв или близък по време час за избягване на струпването на хора и намаляване броя на лицата, присъстващи едновременно в сградите.

            6. Искането за поставяне на автомати за вода в сградата на СРС, Гражданско отделение към момента не може да бъде разрешено поради засягане дейността на фирмите, предлагащи подобни услуги, от противоепидемичните мерки. Бяхме уверени, че след като противоепидемичните мерки позволят нормализиране тази дейност, ще се предприемат действия от ръководството на СРС за инсталиране на автомати за вода, за да се създадат нормални условия за посетителите в сградата на СРС, ГО.

           7. Относно искането за отваряне на второ изнесено гише на регистратурата на СРС, ГО, и за създаване на подходящи условия за изчакване пред съществуващото изнесено гише.

           За създаване на удобство на чакащите на изнесеното гише в сградата на СРС, Гражданско отделение, откъм улица „Баба Илийца“, освен поставянето на пейки, е била изградена и тента, която по време на буря е повредена

           В момента се изгражда по-солидна слънцезащитна конструкция, която ще осигури възможност изчакващите реда си адвокати и граждани да бъдат предпазвани от неблагоприятни атмосферни условия – силно слънце и валежи.

           Физическите дадености на сградата на СРС, ГО, не позволяват отварянето на второ изнесено гише, но на съществуващото изнесено гише ще бъде поддържана такава организация на работа (чрез присъствие на няколко съдебни служители), с което да се намали до минимум престоя на посетители пред сградата.

            Уважаеми колеги,

            Като Ви уведомяваме за получената информация от ръководството на Софийският районен съд по поставените от Вас въпроси, бихме искали да Ви приканим да ни уведомявате за затруднения, установени нередности или други проблеми както в Софийският районен съд, така и в другите съдилища на територията на гр. София, за да можем своевременно да предприемем действия за тяхното разрешаване.

Софийски адвокатски съвет

 

 

Становище

Печат PDF

ProektEdinniVutreshniPravila 1

ProektEdinniVutreshniPravila 2

Здравна профилактика за адвокатите от САК през 2020 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет, Ви уведомява, че е продължено действието на сключените договори с Медицински центрове „Лора” ЕООД и „Санус 2000” ЕООД за здравна профилактика на всички адвокати и младши адвокати от Софийска адвокатска колегия до края на 2020 година.
За контакти и записване:

Медицински център „ЛОРА” ЕООД

Профилактичните медицински прегледи в МЦ „ЛОРА” включват:

ПАКЕТ ЗА ЖЕНИ:

Профилактични прегледи
•    Терапевт – кардиолог с ЕКГ (електрокардиограма)
•    Ехография на щитовидна жлеза
•    Ехография на млечни жлези
•    Ехография на коремните органи
•    Изследване на костна плътност

Клинико – лабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина (18 показателя)
•    Урина – със седимент
•    Кръвна захар

Липиден профил
•    Холестерол
•    Триглицериди
•    HDL
•    LDL

Чернодробни проби
•    ASAT
•    ALAT
•    CA – 19 – 9 – туморен маркер на дебелото черво

ПАКЕТ ЗА МЪЖЕ:

Профилактични прегледи
•    Терапевт – кардиолог с ЕКГ (електрокардиограма)
•    Ехография на простатната жлеза
•    Ехография на коремните органи

Клинико – лабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина (18 показателя)
•    Урина – със седимент
•    Кръвна захар

Липиден профил
•    Холестерол
•    Триглицериди
•    HDL
•    LDL

Чернодробни проби
•    ASAT
•    ALAT
•    PSA (free) – туморен маркер на простатна жлеза
•    CA – 19 – 9 – туморен маркер на дебелото черво

Прегледите и клиничните изследвания се провеждат в „Лора – Медицински център” ЕООД и Медико-диагностична лаборатория „Лора” ООД, находящи се на адрес: гр.София, ул.”Позитано” № 10.

Вземането на кръв и даването на урина за изследване става на място в Медико-диагностична лаборатория „Лора” ООД, ул.”Позитано” № 10, етаж 6.

За вземане на кръв за предвидените изследвания е необходимо адвокатите да се явяват на гладно без прием на кафе, чай, сокове и др.напитки освен вода. Освен това е желателно предишната вечер да бъдат ограничени приемът на мазни храни и алкохол с оглед обективността на кръвните резултати на лицата. Ехография на пикочо-половата система (при прегледа от уролог) е желателно да се прави на пълен пикочен мехур. Ехография на коремни органи се прави на гладно (за визуализация на жлъчния мехур).

Медицинските прегледи се провеждат в ехографския кабинет на „Лора – Медицински център” ЕООД на адрес – ул. „Позитано” № 10 след записан предварително час на телефона на регистратурата: 02/980 80 65 вътр.20.

„Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД е определена дата – 29.08.2020 г. (събота) от 9.00 до 15.00 часа.

Медицински център „САНУС 2000” ЕООД

Профилактичните медицински прегледи в МЦ „САНУС 2000” ООД включват:

ПАКЕТ ЗА ЖЕНИ:

Профилактични прегледи
•    Ехография на коремните органи
•    Ехомамография или ехография на щитовидна жлеза (по избор)
•    Преглед от Терапевт/Кардиолог (12 отвеждания) с ЕКГ и RR
•    Преглед от офталмолог с компютърна авторефрактометрия или преглед от невролог (по избор)
•    АГ преглед с цитонамазка

Лабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина
•    Кръвна захар
•    Мастен (липиден профил): общ холестерол, HDL, LDL, триглицериди
•    Чернодробни ензими (ASAT, ALAT)
•    Пълно изследване на урина

ПАКЕТ ЗА МЪЖЕ:

Профилактични прегледи
•    Ехография на коремните органи
•    Ехография на простата
•    Преглед от Терапевт/Кардиолог (12 отвеждания) с ЕКГ и RR
•    Преглед от офталмолог с компютърна авторефрактометрия или преглед от невролог (по избор)
•    Туморен маркер на простата PSA

Lабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина
•    Кръвна захар
•    Мастен (липиден профил): общ холестерол, HDL, LDL, триглицериди
•    Чернодробни ензими (ASAT, ALAT)
•    Пълно изследване на урина

Вземането на кръв и даването на урина за изследване става на място в МЦ „САНУС 2000” – филиал „Иван Гешов” № 50, находящ се на адрес: гр.София, бул.”Иван Гешов” № 50.

За вземане на кръв за предвидените изследвания е необходимо адвокатите да се явяват на гладно без прием на кафе, чай, сокове и др.напитки освен вода. Освен това е желателно предишната вечер да бъдат ограничени приемът на мазни храни и алкохол с оглед обективността на кръвните резултати на лицата. Ехография на пикочо-половата система (при прегледа от уролог) е желателно да се прави на пълен пикочен мехур. Ехография на коремни органи се прави на гладно (за визуализация на жлъчния мехур).

Медицинските прегледи се провеждат в МЦ „САНУС 2000” – филиал „Иван Гешов” № 50, находящ се на адрес: гр.София, бул.”Иван Гешов” № 50 след записан предварително час на телефона на регистратурата: 02/9501122.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Софийски адвокатски съвет - отворено писмо и позиция

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 28.07.2020г. Софийският адвокатски съвет взе решение да се присъедини към отворено писмо на група адвокати относно функционирането на правовата държава у нас и да изпрати приложената към него позиция до Народното събрание, Министерския съвет  и Министерството на външните работи на Република България.

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете тук, а с текста на позицията-тук.

Софийски адвокатски съвет

ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Висшият адвокатски съвет със свое решение от 24.07.2020 година е приел ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в изпълнение на задълженията по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП.

В приложения линк  или от сайта на Висшия адвокатски съвет на адрес www.vas.bg можете да се запознаете с тяхното съдържание.

Във връзка с приетия проект, Софийският адвокатски съвет уведомява всички колеги, че могат да изразят становища и мнения по проекта в срок до 03.08.2020 година до Висшия адвокатски съвет, на адрес - гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а или на електронната поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет

Акценти по проект на Висшия адвокатски съвет за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Печат PDF

При извършената през 2017 година Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, приета в Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент, е очертана рамката в Европейския съюз, относно борбата с изпирането на пари по отношение на упражняващите тези професии лица, които са освободени от задълженията да докладват при защитата на клиенти в съдебен процес.

Важното да се подчертае е, че съгласно нея, спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма не засяга по какъвто и да било начин прилагането на принципа на професионалната тайна, в случая с адвокатите – адвокатската тайна.

Европейската комисия е идентифицирала 40 продукта или услуги, които се смятат за потенциално уязвими за рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, засягащи вътрешния европейски пазар. Те включват 11 професионални сектора, включително финансовите институции и нефинансовите организации, каквито са и адвокатите.

Европейската наднационална оценка на риска сочи, че индивидуалният адвокат очевидно не може да разполага с инструментариума, присъщ например на финансовите институции, както и на лицата, на които държавата е възложила със закон изпълнението на определени властнически функции – нотариуси, ЧСИ и пр. Изграждането на капацитет у индивидуалния адвокат е свързано не само с обучение, но и с наличието на определен финансов ресурс, който не всеки може да си позволи – в противен случай цялото време на адвоката има опасност да бъде заето от анализ дали определена сделка, която той консултира, не води до възникване на опасност от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

В изпълнение на чл. 97, ал. 2 от ЗМИП, междуведомствена работна група създадена с решение на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 96 от ЗМИП, е приела Национална оценка на риска, части от която (които не съдържат класифицирана информация) са публикувани на 09.01.2020 г. на интернет страницата на ДАНС.

В Националната оценка на риска са регистрирани общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм.

Междуведомствената работна група е приела обобщен списък на установените основни рискови събития, в който е посочила, че рисково събитие № 30 е рискът: „Подпомагане на изпирането на пари от лица, предоставящи юридически услуги“.

При отчитане на дейностите, осъществявани от адвокатите, като задължени лица по чл. 4, т. 15 от ЗИМП, голяма част от описаните в Националната оценка на риска фактори за присъща заплаха се явяват заплаха и към дейността на адвокатите.

Висшият адвокатски съвет, в изпълнение на задължението си по чл. 100 от ЗМИП, извърши секторната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в която бяха отчетени нивото на риска в дейността на адвокатите към изпирането на пари, критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти. Висшият адвокатски съвет отчете, че адвокатите са потенциално уязвими от това да бъдат използвани и така неволно да подпомагат дейностите на престъпниците в прането на пари, в извършването на определени правни дейности, които да предадат легитимно лустро на престъпни финансови, корпоративни сделки и сделки с недвижими имоти, както в използването на изтънчени и сложни методи за насочване на незаконни финансови средства във и през финансовата система.

В приетата на 24.07.2020 година Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, Висшият адвокатски съвет посочи видовете адвокатски дейности, при които следва да се прилагат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, а именно:

   1. Опериране със средства на клиент.
   2. Консултиране при покупка и продажба на недвижими имоти.
   3. Създаване на дружества.
   4. Управление на компании.
   5. Действия като номинален собственик.

При приемането на Секторната оценка на риска, Висшият адвокатски съвет отчете, че съществува едно вътрешно противоречие и напрежение между спазването на задълженията за прилагане на някои от мерките срещу прането на пари и задълженията за опазване на адвокатската тайна, конфиденциалност и лоялност, които адвокатът дължи на своите клиенти. Изисквайки адвокатите да уведомяват за съмнителни сделки за своите клиенти, ЗМИП рискува да застраши независимостта на професията, тъй като, ако докладват за съмнителни операции и сделки на своите клиенти пред властите, адвокатите на практика се превръщат в агенти на държавата. Изискване за разкриване на информация, което забранява на адвокатите, които би трябвало да подават доклади за съмнителни сделки, да информират клиента си, че са го направили, допълнително ще навреди на доверието на клиентите към техните адвокати и извършваните от тях дейности, като в крайна сметка това ще повлияе на правораздаването.

Висшият адвокатски съвет отчете, че комуникациите между адвокати и клиенти при предоставянето на правни съвети и представителство в предстоящи, настоящи или бъдещи досъдебни, административни и съдебни производства, са защитени от адвокатска тайна, която е неприложима само при определени обстоятелства, предвидени в закона.

Противоречието между едновременното спазване на мерките срещу прането на пари и задълженията за запазване на адвокатската тайна, е решено и чрез разяснителната бележка към Препоръка 23 на Международната работна група за финансови действия (FATF), която изключва задължение за адвокатите да съобщават за съмнителни сделки и операции, когато получават информация, която представлява професионални тайна. Това е информация, която адвокатите получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на или след приключване на производството. Същото законово решение е възприел и в българския ЗМИП в чл. 72, ал. 9.

Висшият адвокатски съвет отчете, че всички задължения на адвокатите, възникващи по силата на факта, че те са адвокати, следва да се тълкуват в светлината на ролята, която членовете на адвокатската професия трябва да играят в обществото. Прието бе, че тази роля не включва създаване на бариери, които могат да бъдат злоупотребявани от лица, занимаващи се с пране на пари и финансиране на тероризъм за постигане на тяхната престъпна печалба. Общо разбираемо е, че адвокат не трябва да помага на клиент в престъпна дейност. Ключовият момент е, че е жизненоважно адвокатите да не улесняват криминалните финансови потоци, а да действат в съответствие със закона, включително като предупреждават клиентите си за последствията на планираното от тях правно действие или сделка. В тази насока е и превантивната функция на адвокатите при елиминирането на потенциални случаи на нарушение на закона, които могат да доведат до изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Висшият адвокатски съвет прие за безспорно, че огромна част от функциите на адвокатите в практическата им дейност се свеждат до представляване на лица, които са заподозрени или обвинени в извършване на престъпна дейност (например в наказателни производства и съдебни дела). По подобен начин адвокатите често предоставят съвети на клиентите дали определени действия могат да бъдат престъпни и/или незаконни (например предоставят съвет дали данъчна схема, предложена от клиента, е законна и не води до противозаконно отклонение от данъчно облагане, укриване на данъци или данъчна измама). Ролята, която адвокатът играе при предоставянето на такива видове съвети има превантивен характер и не противоречи, нито на основните етични и законови изисквания за спазване на адвокатска тайна, нито на принципите на ЗМИП.


В приетата от Висшия адвокатски съвет Секторна оценка на риска от прането на пари и финансирането на тероризма бе очертана и основната ѝ цел, а именно: да предостави информация и насоки на адвокатите, които несъзнателно или неволно могат да бъдат замесени в пране на пари и финансиране на тероризъм, като конкретното й проявление да намери отражение в изготвени и приети от Висшия адвокатски съвет Вътрешни правила.


Предложените за обсъждане Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (приложими от адвокатите, членове на адвокатски колегии, при осъществяване на дейност по чл. 4, т. 15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари) са изготвени на основание чл. 101, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като е отчетена спецификата на адвокатската дейност, посочена в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския съвет и Парламента, както и въз основа на приетата на 24.07.2020 година Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в случаите при които те са задължени на прилагат мерките за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм

В тази връзка бихме искали да обърнем внимание, че предвидените във вътрешни правилата мерки за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се прилагат от адвокатите, само в предвидените в закона и правилата случаи, когато в своята дейност те по занятие извършват правни консултации, при това в изчерпателно изброени хипотези в чл. 4, т. 15 от ЗМИП, при наличието на определен стойностен праг на съответната сделка (над 15 000 евро) или елемент на продължителност, в случаите на установяване на делови отношения.

Вътрешните правила целят да предпазят адвокатите от това да бъдат използвани от свои клиенти или от лица, желаещи да им станат клиенти и така неволно да подпомагат дейностите на участници в прането на пари и финансирането на тероризма. Важно да се подчертае, че Вътрешните правила, а и ЗМИП предвиждат изключение от задължението за докладване на информация, в случаите, когато тя е получена преди, по време на или след съдебно производство, или в процеса на определяне на правното положение на клиент, като при това изцяло са съобразени и приложени разпоредбите на Закона за адвокатурата отнасящи се до запазването на адвокатската тайна, като в никакъв случай чрез тях не се създават ред и условия за разкриване на специализираните служби на информация, която адвокатите са получили от и за клиентите си.

В заключение трябва да посочим, че приетия от Висшия адвокатски съвет проект на Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, е обявен на всички адвокати, които могат да изложат своите становища и да направят своите предложения преди окончателното им приемане в определените в ЗМИП срокове.

Магистърска програма „Защита на основните права“ - ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага за първа година магистърска програма „Защита на основните права“. Тя е посветена на най-важните и най-актуални въпроси, свързани с правата на човека в българското, международното и европейското право. В програмата преподават водещи специалисти от теорията и практиката в областта на теорията на правото, конституционното и сравнителното конституционно право, международното публично право, международното частно право и правото на ЕС. Програмата има подчертана практическа насоченост.

Студентите в нея ще бъдат запознати с правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища, на Конституционния съд, на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Предлагат се изключително актуални теми, свързани с правата на човека в глобалното информационно общество и новите технологии, хоризонталното действие на правата на човека в частноправни отношения, защитата на потребителите и др.

Магистърската програма „Защита на основните права“ има продължителност от два семестъра. Кандидатстването започва на 1 август 2020г. Обучението започва на 1 октомври 2020г.

Брошурата с подробна информация за магистърската програма можете да намерите на сайта на ЮФ на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ и да изтеглите от тук: https://www.law.uni-sofia.bg/sites/default/files/03%20Master/Brochure%20MA%20human%20rights.pdf

                                                                                        Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...