Home Общо събрание 2021 Протокол № 2 от заседание на Избирателната комисия

Протокол № 2 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

ПРОТОКОЛ 2

 

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

изборза делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 09.04.2021г. от 17.10 часа в гр. София, бул.„Тодор Александров” № 137, ет.3, заседателна зала, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК),всъстав определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: адв. Екатерина Драганова Клечкова - Димитрова;

Членове:

адв. Иванка Андреева Андреева;

адв. Кристина Петрова Кожухарова.

 

Комисията иманеобходимиякворум за провеждането на заседаниетои за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Взимане на решение за регистрация на кандидатите за делегати от САК за общото събрание на адвокатите в страната.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

 

Комисията пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Вземане на решение за регистрация на кандидатите за делегати от САК за общото събрание на адвокатите в страната.

От представените ни документи избирателната комисия констатира следното: преди началото на срока, определен от комисията 01.04.2021 год. са постъпили две предложения с вх. № от регистратура 1827 от 30.03.2021 год. и вх. № от регистратура 1828 от 30.03.2021 год, като в срока са подадени повторно техните предложения с вх. № в регистратура съответно № 1971 от 06.04.2021 год. и № 1972 от 06.04.2021 год.

В определения срок от 01.04.2021 год. до 17.00 часа на 09.04.2021 год. в регистратура на САК са постъпили 29 бр. предложения и вписани в специален регистър на избирателната комисия и общо 444 кандидата за делегати от САК, както следва:

1. Вх. № 1859 от 01.04.2021 и Вх. № 1 от 01.04.2021 год. предложение от адв. Ивайло Данов с предложени кандидатури - 142 броя;

2. Вх. № 1860 от 01.04.2021 и Вх. № 2 от 01.04.2021 год. предложение от адв. Милен Дюлгеров с предложени кандидатури – 18 броя;

3. Вх. № 1861 от 01.04.2021 год. и Вх. № 3 от 01.04.2021 год. предложение от адв. Ангел Петков с предложени кандидати – 15 броя;

4. Вх. № 1959 от 06.04.2021 и вх. 4 от 06.04.2021 год. предложение от адв. Валентин Бенатов – 1 брой;

5. Вх. № 1971 от 06.0.2021 год. и вх. № 5 от 06.04.21 г. предложение от адв. Павлин Куюмджиев – 1 брой;

6. Вх. № 1972 от 06.04.21 год. и вх. № 6 от 06.04.21 год. предложение от адв. Райна Аврамова – 1брой;

7. Вх. № 1977 от 06.04.2021 год. и Вх. № 7 от 06.04.2021 год. предложение от адв. Валя Гигова, адв. Петьо Славов, адв. Христо Хинов, адв. Стефан Марчев, адв. Ваня Стоянова и адв. Вера Даскалова с предложени кандидат – 194 броя;

8. Вх. № 2010 от 07.04.2021 год. и Вх. № 8 от 07.04.2021 год. предложение от адв. Валентина Адиркова с предложени кандидати – 1 брой;

9. Вх. № 2032 от 08.04.2021 и вх. № 9 от 08.04.2021 г. предложение от адв. Пламен Ангелов – 3 броя

10. Вх. № 2033 от 08.04.2021 год. и вх. № 10 от 08.04.2021 предложение от адв. Стефан Стефанов 3 броя;

11. Вх. № 2034 от 08.04.21 г. и вх. № 11 от 08.04.2021 г предложение от адв. Елка Пороминска – 15 броя;

12. Вх. 2039 от 08.04.2021 и вх. № 12 от 08.04.21 предложение от адв. Емил Георгиев – 1 брой

13. Вх. 2040 от 08.04.2021 и вх. № 13 от 08.04.21 предложение от адв. Емил Георгиев – 1 брой

14. Вх. 2041 от 08.04.2021 и вх. № 14 от 08.04.21 предложение от адв. Емил Георгиев – 1 брой

15. Вх. 2042 от 08.04.2021 и вх. № 15 от 08.04.21 предложение от адв. Емил Георгиев – 1 брой

16. Вх. № 2056 от 09.04.21 и Вх. № 16 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Ивайло Данова с предложени кандидати – 4 броя;

17. Вх. № 2068 от 09.04.21 г. Вх. № 18 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Албена Пенова с предложени кандидати – 1 брой;

18. Вх. № 2073 от 09.04.21 г. и Вх. № 18 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Христина Николова с предложени кандидати – 1 брой;

19. Вх. № 2075 от 09.04.21 г. и Вх. № 19 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Радина Вакрилова с предложени кандидати – 3 броя.

20. Вх. № 2079 от 09.04.21 г. и Вх. № 20 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Снежана Захариева с предложени кандидати – 1 брой; повтаря се предложението с вх. № 2080.

21. Вх. № 2080 от 09.04.21 г. и Вх. № 21 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Виолета Менева с предложени кандидати – 1 брой;

22. Вх. № 2085 от 09.04.21 г. и Вх. № 22 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Васил Киров с предложени кандидати – 4 броя;

23. Вх. № 2086 от 09.04.21 г. и Вх. № 23 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Рени Панева с предложени кандидати – 5 броя;

24. Вх.№ 2087 от 09.04.2021г. и вх.№ 28 от 09.04.2021г. предложение на Емил Александров Георгиев с предложени – 17броя;

25. Вх. 2088 от 09.04.2021г. и Вх. № 24 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Малина Владимирова с предложени кандидати – 1 брой;

26. Вх. № 2090 от 09.04.21 г. и Вх. № 25 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Пламен Ангелов с предложени кандидати – 4 броя.

27. Вх. № 2091 от 09.04.21 г. и Вх. № 26 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Маргарита Бояджиева с предложени кандидати – 1 брой;

28. Вх. № 2092 от 09.04.21 год. и Вх. № 27 от 09.04.2021 год. предложение от адв. Светлана Байчева с предложени кандидати – 2 броя;

29. Вх.№ 2140 от 12.04.2021, получено с електронен подпис на 09.04.2021г. и неправилно входирано заедно с предложение под вх.№ 2087 от 09.04.2021г., предложение на Георги Дианов Гайдаров с предложени – 1бр.

 

Постъпили са 2 броя заявления за отказ от списъка, предложен от адв. Ивайло Данов, както следва:

Вх. № 1895 от 02.04.2021 год. от адв. Марияна Величкова Попова;

Вх. № 1896 от 02.04.2021 год. от адв. Радост Тодорова Ганчева.

Със заявление Вх.№ 2057 от 09.04.2021год. адв.Ивайло Данов оттегля предложенията си за кандидати за делегати в Общото събрание на адвокатите от странат на следните адвокати: Марияна Величкова Попова, Радост Тодорова Ганчева и Минко Русинов Русинов.

От заявените 444 предложени кандидати 12 са подадени в повече от едно предложение или е направен отказ или оттегляне и следва да се заличат от съответните предложения.

 

 

На основание чл. 102, ал. 2 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 7

 

1. Регистрира 432 броя кандидати за делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите в страната по приложен списък, неразделна част от настоящия протокол.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Подписи на членовете на Комисията:

 

Председател: адв. Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова : _____________________

Членове:

адв. Иванка Андреева Андреева: _____________________

 

адв. Кристина Петрова Кожухарова: _____________________

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021