Home News Относно провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК

Относно провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК

There are no translations available.

Уважаеми колеги,
Промяната в действащите противоепидемични мерки у нас, извършена със Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, разреши от 19.04.2021 г. провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
На 20.04.2021 г. в САК е получен и изричен отговор от Министъра на здравеопазването, че „с въведените мерки не се ограничава реализирането на съответните процедури по отделните закони, в т.ч. и по Закона за адвокатурата“.
Поради това и Общото събрание на адвокатите от САК, свикано с Покана, обнародвана в Държавен вестник, бр. 23/19.03.2021 г., ще може да бъде проведено на 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г. в Хотел „Рамада“, гр. София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 131 – зала „Диамант“ и зала „Рубин“, при обявения в поканата дневен ред:
1. разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4. разглеждане отчета на управителя на ОК „Адвокат“;
5. приемане бюджета на колегията за 2021 финансова година;
6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната,

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г., становище по него и проектобюджет, са оповестени на сайта и с тях може да се запознаете тук: Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 и Проектобюджет 2021.

При съобразяване на действащите противоепидемични мерки и с оглед осигуряване на възможност за участие в общото събрание на САК на желаещите адвокати от САК, събранието ще се проведе и с възможност за дистанционно участие - чрез видео-конферентна връзка, като желаещите да вземат участие чрез видеоконферентна връзка в събранието следва да заявят това до 17.00 ч. на 23.04.2021 г. на следния е-мейл адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , чрез посочване на три имена, личен номер в Регистъра на адвокатите и е-мейл, вписан в адвокатския регистър, на който ще бъде изпратена покана за участие.
Наред с това събранието ще бъде излъчвано в реално време и в създадена специално за целта затворена Фейсбук група за адвокати от САК ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САК – 2021, създадена за Софийска адвокатска колегия.
Призоваваме всички да се спазват противоепидемичните мерки и да пазим нашето здраве и това на околните.
Подробности относно протичането на Избора на делегати от САК за Общото събрание на адвокатите от страната, включително начало и край на изборните дни, ще бъдат оповестени незабавно след като ИК на САК вземе решения по тези въпроси на предстоящото й заседание днес, 20.04.2021 г.


Софийски адвокатски съвет

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021