Home Actualité

Actualité

Обучение на тема "Актуална практика на ВКС по въпроси на съдебната делба" ЧАСТ ІІ

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

На 25.06.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Актуална практика на Върховния касационен съд по въпроси на съдебната делба“ – II-ра част, с лектор: Емануела Балевска, съдия във Върховен касационен съд

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/81895005547?pwd=V0dFa2M4aVYxT0pCTTBMY2VDVStnUT09

Meeting ID: 818 9500 5547

Passcode: 614621

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. юли, може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Достъп за адвокати до съдебните сгради на СРС и АССГ

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

През миналата седмица членове на Софийски адвокатски съвет се срещнаха с Председателя на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов и негови заместници, както и с Председателя на Административен съд София град съдия Радостин Радков. Повод за срещите беше обсъждане на проблемите, срещани от адвокатите в тези съдилища, включително и възможностите за нормализиране на достъпа до сградите и работата на всички деловодни служби с оглед приетото решение на СК на ВСС от 01.06.2021 г. за промяна на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Софийски районен съд

На 08.06.2021 г. беше проведена среща с Председателя на Софийски районен съд – съдия Александър Ангелов и неговите заместници, като беше уточнено, че със Заповед от 07.06.2021 г. е възстановен нормалният достъп на граждани до сградите на Софийски районен съд, както и нормалното работно време на всички служби и деловодства в Софийски районен съд (с текста на заповедта може да се запознаете тук) Беше обсъдено, че за облекчаване достъпа до сградата на СРС, Гражданско отделение, находяща се на бул. Цар Борис ІІІ № 54, от няколко месеца, освен от централния вход, в сградата може да се влиза и от допълнителен вход от ул. „Баба Илийца“, през който с предимство са пропускани адвокати (https://goo.gl/maps/L5fvPXnZVuDAYYVU7). Макар допълнителният вход откъм ул. „Баба Илийца“ дафункционира от няколко месеца,същият не се използва достатъчно. По данни, предоставени от Заместник-министъра на правосъдието г-н Иван Демерджиев, присъствал на проведената среща, натовареността на централния вход на сградата надвишава десетократно потока през входа откъм ул. Баба Илийца, независимо, че голямата част от ежедневните посещения до сградата на съда за справки по делата се правят от адвокати и адвокатски сътрудници. Достъпът до сградата на СРС, Гражданско отделение, може да се извършва с предимство за адвокати и адвокатски сътрудници откъм ул. „Баба Илийца“ (схемата по-долу), срещу представяне на адвокатска карта/карта за адвокатски сътрудник.

layout

Относно достъпа до сградата на СРС, Наказателно отделение, беше уточнено да продължи отделянето в самостоятелен поток (опашка) през страничния скенер на гражданите, които чакат за удостоверения за съдимост, включително при възможност да се раздели на два отделни потока достъпът за граждани и адвокати.

Обсъдени бяха и оплаквания от адвокати за липса на покритие на мобилни телефони в сградата на СРС, Наказателно отделение, което изключително много затруднява адвокатите в ежедневната им работа в сградата на съда. Председателят на СРС ни уведоми, че на 30.08.2019 г. е отправено искане до всички мобилни оператори у нас да осигурят необходимата инфраструктура за свързаност на сградата с мобилните мрежи, но до момента това не е извършено. За разрешаване на този проблем, който затруднява работата на всички адвокати, сезирахме с Жалба Комисия за регулиране на съобщенията (достъпна тук), за резултата от която ще Ви уведомим допълнително.

Административен съд София град

На 10.06.2021 г. беше проведена среща с Председателя на Административен съд София град – съдия Радостин Радков. Независимо, че със Заповед от 02.06.2021 г. на Председателя на АССГ (достъпна тук) са облекчени действалите до този момент правила за достъп до сградата, поставихме искане да бъде премахнато установеното изискване влизането в сградата да се осъществява на два потока: единият – за участие в открити съдебни заседания, като изчакващите се допускат не по-рано от 10 минути преди началния час на съдебното заседание, а вторият – за извършване на деловодни справки, при които се допускат едновременно не повече от 5 човека (т. 2 от действащата Заповед от 02.06.2021 г.). Председателят на АССГ ни увери, че от началото на следващата седмица – от 21.06.2021 г., ще бъде възстановен нормалният достъп до сградата и занапред изчакването както за съдебни заседания, така и за деловодни справки и справки в адвокатска стая, ще бъде премахнато.

Председателят на АССГ съдия Радков пое ангажимент занапред всички заповеди и мерки, касаещи достъпа на адвокати до съда и до делата, да бъдат изпращани на Софийската адвокатска колегия за становище по тях и информиране на всички адвокати.

Въпреки желанието на ръководството на АССГ да осигури нормални условия за работа в сградата на съда на всички адвокати, непригодността на сградата за нуждите съд, още по-малко на натоварен административен съд като АССГ, прави това невъзможно. Въпросът с отреждането за нуждите на АССГ на бившата сграда на Софийски районен съд на бул. "Драган Цанков", стои нерешен от години, като ремонт на сградата дори не е започнал. Поради това Софийски адвокатски съвет ще отправи искане до ВСС като орган, натоварен с управлението на сградите, предоставени на съдебната власт, да предприеме необходимите действия съобразно компетентността да обезпечи чрез подходяща сграда дейността на АССГ, включително и на работещите в съда адвокати.

Комуникацията с ръководството на СРС и АССГ ще продължи, поради което ще очакваме да ни уведомявате за всеки установен от Вас проблем в работата със съдилищата и достъпа до съдебните сгради.

Затрудненията при работата Ви със съдилищата, както и с други институции и служби може да споделяте както на електронните адреси, така и с членовете на адвокатския съвет лично всеки работен ден, в рамките на установения график за дежурство, достъпен тук.

Софийски адвокатски съвет

Въпреки желанието на ръководството на АССГ да осигури нормални условия за работа в сградата на съда на всички адвокати, непригодността на сградата за нуждите съд, още по-малко на натоварен административен съд като АССГ, прави това невъзможно. Въпросът с отреждането за нуждите на АССГ на бившата сграда на Софийски районен съд на бул. "Драган Цанков", стои нерешен от години, като ремонт на сградата дори не е започнал. Поради това Софийски адвокатски съвет ще отправи искане до ВСС като орган, натоварен с управлението на сградите, предоставени на съдебната власт, да предприеме необходимите действия съобразно компетентността да обезпечи чрез подходяща сграда дейността на АССГ, включително и на работещите в съда адвокати.

Плаващо работно време на служителите на САК

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 15.06.2021 г. е въведено плаващо работно време на служителите на САК от 8.30 ч. до 18.00 ч.

Адвокати и граждани ще бъдат обслужвани в интервала от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Касовите салони са с удължено работно време за плащания, справки и получаване на служебни бележки съответно:

- в търговския дом - от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване;

- в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137 – от 8.30 ч. до 16.30 ч. без прекъсване.

Софийски адвокатски съвет

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ КАНТОРИ

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че кантори № 155, 248 и 320, находящи се в Търговския дом, с адрес бул. „Витоша“ № 1А, ет. 2, собственост на САК, са свободни.

Канторите са с площ съответно:

Кантора № 155 – 12.35 кв.м.;

Кантора № 248 – 12.92 кв.м.;

Кантора № 320 – 11.20 кв.м.

Всички адвокати, членове на САК, могат да заявят желание за наемане на канторите. Минималният размер на месечна наемна цена, при която всяка от канторите може да бъде отдадена под наем, възлиза на 12лв. на кв.м. с ДДС.

Може да кандидатствате за наемане на всяка от посочените кантори при следните условия:

1. Адвокатите, желаещи да наемат конкретна свободна кантора следва да подадат заявление в срок от две седмици от обявяване на поканата за това.

2. Към заявлението кандидатите следва да приложат предложение за размер на месечна наемна цена, не по-малък от минималния наем за кантората. Предложението за цена се прилага към заявлението в запечатан плик.
3. В случай че в определения срок не са подадени предложения от адвокати, се предоставя възможност заявления да подават и лица, които не са адвокати, в допълнителен срок от един месец.

4. Пликовете с предложените цени се отварят след изтичане на срока за подаване на заявления. При повече от един желаещ, конкретната кантора се отдава под наем на кандидата, предложил най-висока месечна наемна цена.

5. В случай на постъпили две еднакви офертни цени от страна на кандидатите, наемателят се избира чрез жребий.

При интерес, моля да подавате Вашите заявления в регистратурата на Софийски адвокатски съвет.

Настоящото обявление е оповестено на таблото за съобщения и на сайта на САК на 11.06.2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Възстановяване ползването входа за съдебната палата откъм ул. Позитано

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

През миналата седмица Ви уведомихме, че предстои промяна на правилата за достъп до сградата на Съдебната палата в гр. София и възстановяване възможността на адвокати да влизат в сградата през служебни вход откъм ул. „Позитано“.

От днес със Заповед № А-457 от 07.06.2021 г. на Председателя на Софийски апелативен съд е допълнена Заповед №А-64/07.08.2020 г. и изрично е предвидено, че „Адвокати се допускат и през входа на ул. „Позитано“ срещу представена адвокатска карта“.

С пълният текст на Заповедта може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Заповед на Председателя на СГС от 04.06.2021г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Със Заповед от 04.06.2021 г. на Председателят на Софийски градски съд, са изменени и допълнени правилата за работа на съдебните служби в условията на пандемия. Считано от 07.06.2021 г. е удължено работното време с граждани и адвокати на служби „Съдебни деловодства“ в Софийски градски съд, като периодите за задължителна дезинфекция са намалени както следва: от 10:00 ч. до 10:15ч., от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

Както вече Ви уведомихме, пред идната седмица предстои председателят на Софийски апелативен съд да актуализира правилата за достъп до Съдебната палата в София като бъде възстановена възможността адвокати да ползват входа за съдебната палата откъм ул. „Позитано“.

Софийски адвокатски съвет

Резултати от класирането за ОД "Лозенец" и удължаване срока за подаване на заявления за незаетите стаи

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в определения срок до 01.06.2021 г. за подаване на заявления за ползване на ОД „Лозенец“, бяха разгледани исканията на всички адвокатите за ползване на ОД „Лозенец“, като колегите, чиито искания са удовлетворени, ще бъдат уведомени по телефона и/или на посочения електронен адрес.

Напомняме, че адвокатите, подали заявление до 1 юни 2021 г., ще ползват 10 % (десет процента) отстъпка от общата стойност, дължима съгласно действащите цени (достъпни тук), ако заплатят в срок до 11 юни 2021 г.

След разглеждане на постъпилите до 01.06.2021 г. заявления и удовлетворяване на всички направени с тях искания, Софийски адвокатски съвет обявява свободните помещения за настаняване в ОД „Лозенец“ за всяка една от смените, като следва:

- За първа смяна - 36 свободни стаи;

- За втора смяна - 24 свободни стаи;

- За трета смяна - 5 свободни стаи;

- За четвърта смяна - 8 свободни стаи;

- За пета смяна - 34 свободни стаи;

- За шеста смяна - 21 свободни стаи.

Срокът за подаване на заявения за ползване на почивната база на САК в с. Лозенец се удължава, като заявления за ползване на останалите свободни помещения могат да се подават в следните срокове:

- До 11.06.2021 г. – подаване на заявления за първа смяна;

- До 25.06.2021 г. –подаване на заявления за останалите смени (от втора до шеста).

Заявления за ползване на обявените свободни помещения в ОД „Лозенец“ може да подава всеки адвокат или младши адвокат, член на САК, като при наличие на две или повече подадени заявления за ползването на едно и също помещение за съответен период, класирането на заявленията ще се извършва по следните одобрени от САС критерии:

1) заявители, които не са ползвали ОД „Лозенец“ през предходните 3 календарни години,

2) заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС,

3) заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години,

4) поредност на подадените заявления за съответното помещение.

Горните критерии ще се прилагат само ако кандидатите за ползване на помещения за даден период са повече от наличните помещения за същия период. Тези критерии ще се прилагат последователно, в посочения ред, като всеки следващ критерий ще се прилага, ако при приложението на предходния критерий остават повече кандидати, от наличните помещения.

Софийски адвокатски съвет

Обучения през месец Юни 2021 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

През месец юни ще бъдат проведени следните обучения:

  • На 11.06.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема „Актуалната практика на ВКС по въпроси за съдебната делба“ с лектор Емануела Балевска, съдия във ВКС

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/83974939026?pwd=VU9GcUV4ay96Qm1YZlJOaGtYaXd0QT09

Meeting ID: 839 7493 9026

Passcode: 003128

  • На 14.06.2021 г., понеделник, от 14 до 17 ч., и 15.06.2021 г., вторник, от 14 до 17 ч. ще се проведат два модула от обучение на тема „Непозволено увреждане“, в което ще се разгледат въпросите за: общата забрана да не се вреди; отговорност за чужди действия; вреди от вещи; вреди от трудова злополука и професионално заболяване; отговорност на държавата и общините за вреди; отговорност за вреди от нарушение на правото на ЕС; отговорност за разноски и злоупотреба с права“, с лектор Борислав Белазелков, дългогодишен съдия във ВКС

Обученията ще се проведат онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обученията ще може да бъде осъществен чрез следните линкове:

- За обучението на 14.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/82568458441?pwd=WVd6ZVZ6KzM1U2JMQUFTWjQxZUJsQT09

Meeting ID: 825 6845 8441

Passcode: 254688

- За обучението на 15.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/85031075900?pwd=MUxsU3N3bVBidDRZMnFqdXg4NWFBZz09

Meeting ID: 850 3107 5900

Passcode: 864796

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Призив за изразяване на несъгласие с Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури

Imprimer PDF
There are no translations available.

Софийски адвокатски съвет призовава членовете на Софийска адвокатска колегия да изразят несъгласие с актуализираната концепция на Съдийската колегия на ВСС, отразена в доклада за Модел 4, чрез мълчалив протест с адвокатски тоги пред сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ 2, на 7 юни, понеделник, от 17 до 17.30 ч.

Поводът е публикуваната актуализирана концепция, публикувана на сайта на Висшия съдебен съвет на 31.05.2021 г. (достъпна на адрес: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/31/doklad-model-4.pdf), която предвижда сериозна реорганизация на съдебната карта, намаляване на броя на районните съдилища, промяна в подсъдността по множество дела.

Съветът на САК счита, че реализирането на планираната реформа на съдебната карта по т.нар. „модел 4“, дори след актуализирането на концепцията, в съчетание с липсващото електронно правосъдие, ще има за резултат лишаване на голям брой граждани от достъп до съд и ефективни средства за защита. Подобен резултат е недопустим в правовата държава. Призивът на Софийски адвокатски съвет (достъпен на сайта) е отправен и до адвокатите от останалите адвокатски колегии, до съдийски организации и председатели на съдилищата в гр. София.

С пълния текст на доклада, по повод който е взето решението на Софийски адвокатски съвет с призив за мълчалив протест, може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юни 2021 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

До края на м. юни в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.06.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

02.06.2021 г. – адв. Христо Хинов;

03.06.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

04.06.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

07.06.2021 г. – адв. Александър Андонов;

08.06.2021 г. – адв. Петьо Славов;

09.06.2021 г. – адв. Златка Стефанова;

10.06.2021 г. – адв. Пламен Кирилов;

11.06.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

14.06.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

15.06.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

16.06.2021 г. – адв. Лидия Дикова;

17.06.2021 г. – адв. Десислава Миразчийска;

18.06.2021 г. – адв. Александър Машев;

21.06.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

22.06.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

23.06.2021 г. – адв. Мирослав Мичев;

24.06.2021 г. – адв. Александър Тонев;

25.06.2021 г. – адв. Ваня Траянова;

30.06.2021 г. – адв. Антон Стефанов.

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

До края на м. юни на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. юли 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Облекчаване достъпа до съдебните сгради

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

На 01.06.2021 г. с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет бяха актуализирани Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

С приетите промени се предвижда улесняване на достъпа на гражданите в съдебните сгради, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.

Отпада ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването те да влизат непосредствено преди започване на конкретното дело.

Отпада ограничението в деловодствата на съдилищата да се допускат „не повече от 1 или 2 човека“, като остава изискването за спазване на дистанция, съгласно указанията на здравните органи. Премахнато е ограничението в работното време на деловодствата, на Бюрата за съдимост и други служби на общата администрация на съдилищата, заради извършване на дезинфекция на помещенията.

Премахната е мярката за ограничаване на ползването на пейки, бюра, столове и други подобни в коридорите на съдилищата, като в съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки.

При проведена на 20.04.2021 г. среща със съдия Даниела Дончева по повод искането за облекчаване достъпа до Съдебната палата за адвокати, съдия Даниела Дончева пое ангажимент достъпът за адвокати през служебния вход откъм ул. „Позитано“ да бъде възстановен след отпадане или облекчаване на противоепидемичните мерки.

Актуализирането на мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия от СК на ВСС, съвпадна с проведена на 01.06.2021 г. среща с Председателя на Софийски апелативен съд – съдия Даниела Дончева, на която присъстваха Председателят на Софийски адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, новоизбранят председател на Висшия адвокатски съвет и заместник министъра на правосъдието Иван Демерджиев.

На проведената на 01.06.2021 г. среща беше поставен въпросът за създаване на облекчени условия за достъп на адвокати до Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 чрез възстановяване на достъпа за адвокати до сградата откъм ул. „Позитано“.

Съдия Даниела Дончева потвърди, че с актуализирането на правилата за достъп до сградата на Съдебната палата в гр. София, от началото на следващата седмица ще бъде възстановен достъпът на адвокати до Съдебната палата откъм ул. „Позитано“, за което от името на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия изказваме своята благодарност.

Същевременно Ви уведомяваме, че през следващата седмица е предвидено провеждането на среща с Председателя на Софийски районен съд, на която Софийски адвокатски съвет ще покани да присъства и министъра на правосъдието, за да бъде разрешен проблема с достъпа на адвокати и до сградите на Софийски районен съд.

Софийски адвокатски съвет

По случай Деня на детето

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Поздравяваме Ви с днешния чудесен празник – Денят на детето.

Този ден е добър повод за нас, възрастните, в усмивките на нашите деца, да видим детето в себе си. Детето остава живо във всеки от нас и ако въпреки възрастта си поглеждаме по-често към света през детските очи, с присъщото на всяко дете любопитство и вълнение, светът със сигурност би бил по-добро място за всички.

Днешният ден предлага на всеки от нас вдъхновение да защитаваме и насърчаваме отстояването на правата на децата ежедневно, провокирайки разговори и действия, с които да изградим по-добър свят за всяко дете, независимо от раса, пол, религия или произход.

Използваме днешният празник за да напомним, че като част от своята социална политика, САК подкрепя младите родители, членове на колегията, като предоставя еднократна финансова помощ за раждане на дете в размер на 250 лв. За повече информация и получаване на финансовата помощ може да се обърнете към Елена Киричкова, телефон 02-904-80-09.

Софийски адвокатски съвет

Собщение Осигурителна каса "Адвокат"

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Осигурителна каса „Адвокат“ Ви уведомява, че с Решение от 10.05.2021 г. за оздравяване на осигурителната каса прие месечен членски внос в размер на 10,00 лева, считано от 01.06.2021 г.

В кратък срок ще бъдете уведомени за останалите мерки, насочени към оздравяването на касата, включително и дата за провеждане на Общо събрание на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“.

Осигурителна каса „Адвокат“

Обучение на тема "Въпроси относно основни конституционни права по граждански дела"

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

На 31.05.2021 г., от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Въпроси относно основни конституционни права по граждански дела", с лектор: Андрей Георгиев, съдия в Софийски районен съд.

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/85124787456?pwd=a0x3bFJZVkZaVm15cWxCS0ZLZDN5Zz09

Meeting ID: 851 2478 7456

Passcode: 586773

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.  попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет обявява за продажба следния лек автомобил, собственост на Софийска адвокатска колегия, а именно: марка ЯГУАР, модел ХФ 2.7 Д, с рег. № САК 01 САС, първа регистрация 06.11.2008 г.

Автомобилът е закупен от Софийска адвокатска колегия като нов и към момента е на 127 800 км.

Автомобилът е застрахован със застраховка гражданска отговорност, валидна до 08.11.2021 г., с действаща застраховка „Каско+“, валидна до 01.11.2021 г., с Удостоверение за техническа изправност, валидно до 06.10.2021 г. и платена годишна Винетка, валидна до 24.02.2022 г. (линк към документите)

Автомобилът може да бъде огледан всеки работен ден между 9:30 ч. и 16:30 ч. в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137, като уговорка за оглед е необходимо да бъде направена с Иван Митев, тел: 0884352545 а снимки на автомобила могат да бъдат разгледани и тук.

Всички адвокати, членове на колегията, както и адвокатските дружества и съдружия, регистрирани в Софийска адвокатска колегия, могат да направят наддавателно предложение за закупуване на автомобила при цена не по-ниска от началната цена в размер на 19 000 лв. (с включен ДДС), платима изцяло в 7-дневен срок от избора на купувач.

Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т. Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 17 ч. на 03.06.2021 г., в запечатан бял плик с посочване на плика на наддавача и надпис „наддавателно предложение“, който съдържа:

1.Заявление за закупуване на автомобила в свободен текст, съдържащо индивидуализиране на кандидата за придобиване с посочване на три имена, ЕГН, данни по лична карта, адрес, телефон личен адвокатски номер на кандидата, респ. индивидуализиращи данни на адвокатското дружество/съдружие ако заявлението се подава от дружество, и цена, която кандидатът е готов да заплати за придобиване на автомобила, не по-ниска от началната цена.

2.Документ за платен задатък в размер на 500 лв. по следната банкова сметка на Софийската адвокатска колегия:

IBAN: BG30UBBS88881000586479

BIC: UBBSBGSF

При банка: ОББ АД

В петък, 04.06.2021 г., в 11:00 ч., в заседателната зала на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3, в присъствието на явилите се наддавачи, ще бъдат отворени постъпилите предложения за закупуване на автомобила по реда на постъпването им.

За купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. В случай, че най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се избира чрез жребий.

Ако при обявяването на наддавача с най-високата цена или на избрания чрез жребий за купувач някой от явилите се други наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, се пристъпва към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък до достигане на цена, предложена само от един наддавач.

Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията по бюджет и финанси и председателя на Софийския адвокатски съвет.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената цена в 7-дневен срок от обявяването му за купувач по посочената по-горе банкова сметка на Софийската адвокатска колегия, като се приспадне внесеният задатък.

Ако обявеният за купувач не внесе в срок предложената цена, с протокол на комисията по бюджет и финанси за купувач се определя наддавачът, направил следващото по размер наддавателно предложение. Ако и той не внесе предложената цена в 7-дневен срок от уведомяването му, че е обявен за купувач, по същата процедура се обявява за купувач наддавачът със следващото по размер наддавателно предложение и така до изчерпване на наддавачите, дали предложения по-високи или равни на началната цена.

Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок обявяването му за купувач, съответно от уведомяването му, че е обявен за купувач, губи внесения за участието в наддаването задатък, който остава в полза на Софийската адвокатска колегия. След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесените задатъци се връщат на наддавачите, които не са били обявени за купувачи в 10-дневен срок по сметката, от която са били преведени.

Софийски адвокатски съвет

Удължаване срока за подаване на заявления за ползване на ОД "Лозенец"

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че на заседание, проведено на 19.05.2021 г., Софийски адвокатски съвет прие решение за удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на почивната база на ОД „Лозенец“. Заявления за ползване ще се приемат до 1 юни 2021 г., след която дата ще бъде извършено разпределяне на заявените за ползване помещения, съгласно приети на същото заседание правила.

Заявления за ползване на ОД „Лозенец“ може да подава всеки адвокат или младши адвокат, член на САК, като всеки заявител може да ползва посочените от него помещения за срок от не повече от една смяна за конкретния сезон.

При наличие на две или повече подадени заявления за ползването на едно и също помещение за съответен период, класирането на заявленията ще се извършва по следните одобрени от САС критерии:

1)заявители, които не са ползвали ОД „Лозенец“ през предходните 3 календарни години,

2)заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС,

3)заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години,

4)поредност на подадените заявления за съответното помещение.

Горните критерии ще се прилагат само ако кандидатите за ползване на помещения за даден период са повече от наличните помещения за същия период. Тези критерии ще се прилагат последователно, в посочения ред, като всеки следващ критерий ще се прилага, ако при приложението на предходния критерий остават повече кандидати, от наличните помещения.

Съгласно решение на Съвета на САК от 19.05.2021 г. адвокатите, които са подали заявление до 1 юни 2021 г. и заплатят стойността на заявените за ползване помещения в срок до 10 юни 2021 г., ще ползват 10% отстъпка от общата стойност, дължима съгласно действащите цени (достъпни тук).

В случай, че при приложение на горните критерии, кандидат, който е подал заявление до 01.06.2021 г., не бъде класиран за заявения период, ще има възможност да избере друг период, в който има свободни помещения и при заплащане в срок до 10 юни 2021 г. ще може да ползва посочената отстъпка.

След 1 юни 2021 г. ще бъдат обявени незаявените до тази дата помещения на интернет страницата на САК, по отношение на които колегите ще имат възможност допълнително да заявяват желание за ползването им.

Софийски адвокатски съвет

Проучване дигитални иновации

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Софийска адвокатска колегия бе поканена от престижния Политехнически Университет в Милано, да участва в проучване, провеждано от университет, в рамките на което да се установи доколко адвокатските кантори и адвокатски дружества в България използват в работата си дигитални иновации.

За участие в това проучване е необходимо собственик, управляващ съдружник и/или лице с управленчески позиции в Адвокатски дружества/кантори да попълни до 31 май, въпросникът на български език, който ще намерите на този линк

https://survey.opinio.net/s?s=26522

Надяваме се на вашето активно участие и Ви благодарим предварително за времето, което ще отделите. В проучването ще участват адвокатски дружества от Италия и Испания, а резултатите ще бъдат обявени на специално събитие, планирано в началото на юли, за което ще ви уведомим допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Затруднения с вписвания в новия регистър, причинени от недостатъци в електронната система, създадена в съответствие с Наредба № 3/20.11.2020 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпващи сигнали и оплаквания в Софийски адвокатски съвет за забавяния и несвоевременно произнасяне по искания за вписване на обстоятелства в регистрите по чл. 147 ЗА, водени от Софийски адвокатски съвет, Ви уведомяваме за следното:

От 1-ви май е в сила Наредба №3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (обн. в ДВ, бр. 107/18.12.2020 г., изм. ДВ, бр. 24/23.03.2021 г.), която урежда всички адвокатски регистри като „структурирана електронна единна база от данни, които се съхраняват и са собственост на Висшия адвокатски съвет.“, чието предназначение е „да бъде достоверен, автентичен източник на данни, за който е налице нормативно основание и нормативно определен ред за вписване, промяна, заличаване на вписани обстоятелства и прекратяване.“ (чл. 1, ал. 3 от Наредба № 3).

С § 3 от ПЗР на Наредба № 3 е предвидено, че в срок до 01.05.2021 г. Висшият адвокатски съвет привежда информационната система на електронните адвокатски регистри в съответствие с Наредбата.

От първия ден на работа с новата информационна система на електронните адвокатски регистри, от Софийски адвокатски съвет бяха установени редица несъответствия между функционалностите на системата и изискванията на Наредба № 3, включително невъзможност да бъдат въвеждани данни, съответстващи на действителното правно и фактическо положение в съответното регистърно производство, включително грешки и непълноти в регистъра, причинени от миграцията на данни. За установените проблеми своевременно е сигнализиран Висшият адвокатски съвет, който осигурява и поддържа информационната система, поддържа и развива електронните регистри.

Отстраняването на техническите проблеми забавя произнасянето по всички искания за вписване на обстоятелства – както по исканията, направени в съответствие с Наредба № 3 след 01.05.2021 г., така и по заварените към 01.05.2021 г. регистърни производства, които следва да се довършат по новия ред (§ 9 от Заключителните разпоредби на Наредба № 3).

Като Ви уверяваме, че Софийски адвокатски съвет разчита на бързото съдействие от страна на Висшия адвокатски съвет и дружеството, на което е възложено изпълнението и поддръжката на електронните регистри, за да бъде възможно възстановяване на нормалната работа и произнасяне по всички регистърни производства, Ви благодарим за разбирането и търпението.

Софийски адвокатски съвет

Обучение на тема "Представителство на непридружени деца по чл. 25 от Закона за убежището и чужденците"

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

на 11.06.2021 г. от 9.00 ч до 15.00 ч. ще се проведе организиран от Националното бюро за правна помощ семинар по бежанско право с тема „Представителство на непридружени деца по чл. 25 от Закона за убежището и чужденците“.

Адвокатите, които имат интерес към темата и желаят да участват в обучението, следва да заявят това на имейл адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. до 11 ч. на 25.05.2021 г, като посочат имена и личен номер на адвокат.

Семинарът ще се проведе при следната програма:

9.00 ч. - 9.30 ч.

Представителствотопо чл.25 от ЗУБ като вид правна помощ. Подбор на представителите. Назначаване и прекратяване.

Лектор – Наталия Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ

9.30 ч. - 10.00 ч.

Развитие на международната нормативна уредба на закрилата.

Лектор – Петя Караянева, съветник по закрилата, Върховен комисариат за бежанците на Организацията на Обединените нации /ВКБООН/

10.00 ч. - 10.30 ч. кафе пауза

10.30 ч. - 11.30 ч.

Убежище и форми на международната закрила. Видове органи и производства.

Лектор – адв. Илиана Савова, Български хелзински комитет

11.30 ч. - 12.00 ч.

Непридружени деца – дефиниция и причини за разделяне.

Лектор – адв. Илиана Савова, директор, Български хелзински комитет

12.00 ч. -13.00 ч. обяд

13.00 ч. - 14.00 ч.

Особености в произвидството по предоставяне на международната закрила по отношение на непридружени деца.

Лектор – адв.Валентина Нилсен, наблюдател, Български хелзински комитет

14.00 ч. - 14.30 ч. кафе пауза

14.00 ч. - 15.00 ч.

Практическа организация на представителството на непридружени деца на административна и съдебна фаза.

Лектор – Калина Петрова, заместник-председател на НБПП

Семинарът ще се проведе присъствено, като съобразно броя адвокати, заявили желание за участие, ще бъде определено и мястото на провеждане на семинара, за което ще бъдат уведомени и всички адвокати, пожелали да участват.

Софийски адвокатски съвет

Обучение на тема "Съдебно-деловодни правила"

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

На 17.05.2021 г., от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Съдебно-деловодни правила", с лектор: адвокат Таня Радуловска.

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/88584199377?pwd=WXlqdEIyUlpBVmEzVVRweGUvdlpSUT09

Meeting ID: 885 8419 9377

Passcode: 063954

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. попълнени анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. май, може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2021