Home Actualité

Actualité

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

По силата на сключен от Висшия адвокатски съвет Договор за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, през 2022 г. е осигурена възможност на всички желаещи адвокати да се присъединят към полицата.

Застрахователното покритие е със срок 1 година, считано от 23.01.2022 г. при застрахователен лимит 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) за едно събитие и в агрегат. За всички адвокати, които се присъединят към полицата до 28.02.2022 г., срокът за действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2022 г., което е съобразено с изтичащия на 22.01.2022 г. краен срок по Груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2021 г., която е сключена от Софийски адвокатски съвет.

Ако сте член на Софийска адвокатска към полицата може да се присъедините по един от следните два начина:

1. Като попълните електронно заявление на сайта на САК, в което да посочите актуални данни, включително валиден електронен адрес.

Ако желаете да заявите допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., може да посочите това в образеца на заявление, като следва да заплатите допълнително застрахователната премия, съобразно с избрания по-висок лимит над лимита 20 000 лв., покрит за сметка на бюджета на ВАдвС. За целта на посочените от Вас имейл адрес и телефон с Вас ще се свържат от Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ ЕООД, за да уточните изготвянето на анекс за допълнителното застрахователно покритие и заплащането му.

На посочения електронен адрес ще получите автоматично попълнено заявление с данните, които сте въвели, което следва да върнете подписано на електронен адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

2. Да попълните образец на Заявление (който може да свалите и тук), което да изпратите на електронен адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Образци на заявления ще бъдат на разположение и във всеки от касовите салони на Софийска адвокатска колегия – в Търговския дом в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, и в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Желанието си да се присъедините към груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2022 г., следва да заявите до 22.02.2022 г. В този случай застрахователното покритие ще бъде от 23.01.2022 г. включително, така че ако сте имали застраховка по сключения от Софийски адвокатски съвет договор със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД за 2021 г., с валидност до 22.01.2022 г., няма да има прекъсване в застрахователното покритие.

Софийски адвокатски съвет

Относно общото събрание на САК на 29 и 30 януари 2022 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

На 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. от 8 ч. в хотел „Рамада“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 131, ще се проведе редовното общо събрание на Софийската адвокатска колегия, при следния дневен ред: 1. Разглеждане на отчета за дейността на Софийския адвокатски съвет през отчетната 2021 г. и вземане на решения по него; 2. Разглеждане доклада на Контролния съвет; 3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд; 4. Обсъждане на инвестиционната инициатива и проектите за нова сграда с помещения за обучение и хранене на адвокатите в Оздравителен дом на Софийска адвокатска колегия в с. Лозенец, община Царево. 5. Приемане бюджета на колегията за финансова година 2022; 6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Събранието е свикано с Решение №734 по Протокол №36 от 1 декември 2021 г. на Съвета на САК (достъпно тук), като поканата за събранието е обнародвана в Държавен вестник, бр. 103/10.12.2021 г.

С оглед действащите към момента противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, групови мероприятия от конгресно-конферентен характер по смисъла на т. I.2. от Заповедта, каквото е редовното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, могат да се провеждат единствено при спазване мерките, предвидени в т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., включително и при спазване на всички мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. (т. III от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.,).

За да се осигури възможност за провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК при спазване на противоепидемичните мерки и създаване на безопасна среда за работа на събранието, с Решение по Протокол № 1/12.01.2022 г., Софийски адвокатски съвет като организатор на събранието определи следните мерки, съобразени с т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., при които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от САК:

1. Всички лица, ангажирани с организиране и провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. (лицата, заети с мероприятието по смисъла на т. 32, б. „а“ от Заповедта), следва да са ваксинирани, преболедували COVID-19 или да разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

2. До залите в Хотел „Рамада“, в гр. София, в които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от САК, ще се допускат само адвокати от САК (допускани на мероприятието лица), които отговарят на условията на т. 32, б. „б“ от Заповедта, а именно: 1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или 2) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

3. Допускането в залата на провеждане на Общото събрание ще се извършва при стриктното спазване на въведените със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. противоепидемични мерки за присъстващите участници в събранието: до събранието няма да бъда допускани лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други); провеждане на събранието при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между участниците; спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, освен по време на изказване, ако е осигурена физическа дистанция от 1,5 м.; осигуряване на достъп до помещения с течен сапун и вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната; осигуряване на почистване и дезинфекция на повърхностите в помещението/мястото на провеждане.

4. В дните на провеждане на Общото събрание на САК на място в хотел „Рамада“, гр. София, ще бъде ангажиран мобилен медицински екип, който от 08.00 ч. на 29.01.2022 г. до края на събранието ще е в готовност да извършва на място бързи антигенни тестове на адвокати, желаещи да вземат участие в събранието, като всеки адвокат поема разходите си за заплащане на тестването си.

Предвид факта, че действащите противоепидемични мерки не позволяват физическо присъствие и участие в събранието на всички адвокати от САК и с цел осигуряване на възможност за участие в общото събрание на САК на желаещите адвокати, на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Софийски адвокатски съвет ще осигури възможност за пряко виртуално участие чрез видео-конферентна връзка за всички адвокати от САК, с изключение на участието при вземане на решение по т. 6 от дневния ред (избор на Делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната).

Адвокатите от САК, желаещи да вземат участие чрез видеоконферентна връзка следва да заявят това до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. на следния е-мейл адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , чрез посочване на три имена, личен номер в Регистъра на адвокатите и валиден и-мейл, вписан в адвокатския регистър по партидата на адвоката, на който електронен адрес ще бъде изпратена покана за участие.

Наред с това събранието ще бъде излъчвано в реално време и в затворената и достъпна единствено за адвокати от САК, членуващи във Фейсбук група на Софийска адвокатска колегия, към която Ви каним да се присъедините.

Софийски адвокатски съвет

Гише за адвокати в служба Имотен регистър

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

В Агенция по вписванията, служба „Имотен регистър“, на ул. „Елисавета Багряна“ №20 в София ще бъде открито специално гише за обслужване на адвокати до края на м. януари тази година.

До това решение се стигна след проведени разговори между ръководството на Софийската адвокатска колегия и изпълнителния директор на Агенция по вписванията госпожа Даниела Митева. Занапред адвокатите, след като удостоверят качеството „адвокат“ с адвокатска карта по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА), ще бъдат обслужвани с предимство – както към момента се обслужват с приоритет нотариуси и частни съдебни изпълнители и техните служители на специално гише. Адвокатите, които по занятие осъществяват представителство на физически и юридически лица, включително в охранителните производства пред Агенция по вписванията – служба „Имотен регистър“, трябваше да изчакват на опашките, наред с всички граждани, които искат да извършват вписване или справка в „Общо деловодство“ и в „Архив“.

Работната среща бе инициирана от Съвета на Софийската адвокатска колегия в изпълнение на правомощията му по чл. 89, т. 5 ЗА за защита на професионалните права на адвокатите. На 11 януари с писмо изх. № 15-00-13/11.01.2022 г. САК сезира Агенцията по вписванията за проблемите и затрудненията, които адвокатите срещат в Имотния регистър при упражняване на професията си и поиска съдействие за намирането на разумни и работещи решения, които да облекчат работата им.

Наред с проблема, който ще бъде разрешен чрез откриване на специално гише за обслужване на адвокати, в писмото са обобщени и други сериозни затруднения при работата с Агенция по вписванията – Имотен регистър:

1. Липсата на достатъчно служители, които да обслужват ритмично лицата, извършващи справки, вписвания и др., което от своя страна води до забавяне и удължава прекомерно престоя в Службата по вписване.

2. Несвоевременно изготвяне на поисканите справки, преписи и книжа в посочения за получаването им ден и час, както и предоставяне на неподписани от съдия по вписванията или служител документи, свързано с повторно изчакване на опашки за отстраняването им, с ненужна загуба на време и с нарушаване на работния график на адвоката.

3. Организационни проблеми при работа с онлайн платформата на Имотния регистър – затруднен достъп до електронните персонални и имотни партиди; лошо качество на сканираните актове, чиито преписи се издават по електронен път, като част от актовете са и с неактуално съдържание; по-усложнена и неефективна – в сравнение с предишната, онлайн разплащателна система при извършване на отдалечени справки.

4. Липса на стандартизирани форми (образци) на Удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания, издавани по персоналните и по помощните имотни партиди, които да дават достатъчно информация по ясен и разбираем начин и да облекчат работата на извършващите справките.

5. Създаването и съществуването на множество имотни партиди за един и същи имот, описан по един и същи начин или по различни начини, и съществуването на „стари“, „предварителни“ и „помощни“ имотни партиди, водещо до грешно пренасяне на информация и до грешни вписвания, отбелязвания и заличавания по отношение на имот – и в крайна сметка и до ненужни правни спорове.

6. Издаване на Удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 48 от Правилника по вписванията по една и съща партида с различно съдържание – когато въз основа на удостоверение с недостоверно съдържание са извършени сделки, това води и до вреди, които неминуемо следва да бъдат обезщетени от държавата в лицето на Агенция по вписванията.

На проведената среща Изпълнителният директор на Агенция по вписванията госпожа Даниела Митева прояви изключителна отзивчивост към проблемите, които изпитват адвокатите при работа със служба „Имотен Регистър“ и изрази готовност всички поставени в писмото проблеми, както и други евентуални затруднения, да бъдат разрешени ефективно, включително чрез провеждане на работни срещи с представители на САК, за да се облекчи както работата на адвокатите, така и на служителите на Агенция по вписванията, но най-вече да се повиши доверието в издаваните от Агенцията по вписванията публичноправни актове, а оттам и правната сигурност и да бъдат защитени правата на всички граждани.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделения офис и библиотеката на САК няма да работят днес 13.01.2022 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Днес 13.01.2022 г. няма да работят споделеният офис и библиотеката на САК.

Такси за водените от САС регистри

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

От 1-ви януари 2022 г. за вписване във водените от Софийски адвокатски съвет регистри на адвокатските дружества, адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници, се дължи заплащане на следните такси:

- такса за вписване на адвокатско дружество, включително еднолично: 150 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 150 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско дружество, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатско съдружие – 100 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 100 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско съдружие, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатски сътрудник 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева.

Таксите са определени с Решение № 781 по Протокол № 37 от 15.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет на основание чл. 89, т. 4 и т. 19 от ЗА.

Софийски адвокатски съвет

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. януари 2022 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

До края на месец януари 2022 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

5.1.2022 Евгения Гечева
6.1.2022 Петьо Славов
7.1.2022 Александър Андонов
10.1.2022 Силвия Спасова
11.1.2022 Мариана Вълкова
13.1.2022 Вера Даскалова
14.1.2022 Лили Лозанова
17.1.2022 Ива Згурова
18.1.2022 Лидия Дикова
21.1.2022 Валентина Бакалова
28.1.2022 Христо Хинов
31.1.2022 Антон Стефанов

Софийски адвокатски съвет

Намалено работно време

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 31.12.2021 г. ще работят с намалено работно време от 8,30 ч. до 13 ч. касовите салони и регистратурата на САК.

Адвокатите, които желаят да подадат отчети по ЗПрП, следва да го направят електронния адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , по електронен път в портал “Служебни защити“ или в регистратурата на САК в рамките на намаленото работно време.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Намалено работно време

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 23.12.2021 г. /четвъртък/ работното време на администрацията на САК и САС, счетоводните салони на бул. „Тодор Александров“ 137, ет.2 и на бул. „Витоша“ 1А, ет.3, Личен състав, Правна помощ и библиотеката ще е до 13 часа.

Софийски адвокатски съвет

In Memoriam

Imprimer PDF
There are no translations available.

Vanya Trayanova

Уважаеми колеги,

С дълбока и неизмерима тъга Ви съобщаваме, че днес ни напусна нашият колега и скъп приятел адвокат Ваня Траянова.

Член на Софийска адвокатска колегия от 1993 г., в дългогодишната си всеотдайна работа като адвокат Ваня Траянова е помогнала на стотици хора и е вдъхновила много колеги в трудната мисия да бъдат адвокати.

През 2020 г. е избрана за втори пореден мандат за член на Софийски адвокатски съвет, в работата на който внасяше не само професионализъм, а и мъдрост, човечност и добрина.

Признание за нейния професионализъм и отдаденост на адвокатската професия беше избирането й само преди два месеца за Председател на Центъра за обучение на адвокати.

Няма думи, които да изразят нашата болка и скръб от загубата на Човек с голямо сърце и широка душа като Ваня. Възможността да познаваме Ваня ни позволи да разберем какво значи да приемеш всички в сърцето си и в семейството си, да си отидеш, но да продължиш да живееш във всички хора, на които си помогнал като адвокат и като Човек.

Почивай в мир, скъпа Ваня!

Молитвите ни са за семейството й и всички близки в този труден за тях момент да имат сили да продължат напред със смелостта и сърцето, които имаше Ваня!

Опелото ще се състои на 28.12.2021 г., от 14.00 ч., в храм "Света неделя"

Софийски адвокатски съвет

Безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА и през 2022 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Въз основа на Решения на Софийски адвокатски съвет от 01.12.2021 г. и 15.12.2021 г. са сключени договори, осигуряващи възможност членовете на Софийска адвокатска колегия и през 2022 г. да ползват безплатно основните модули на правно-информационните системи на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД.

За достъп до системите ще бъде необходима нова регистрация, валидна през 2022 г. след изтичане срока на валидност на предходна регистрация, ако сте имали такава.

За създаване на нова регистрация следва да попълните следния електронен формуляр, като изберете и желаната от Вас правно-информационна система.

След извършване на регистрацията ще получите ново потребителско име и нова парола за достъп.

Регистрацията в едната правно-информационна система изключва регистрация в другата.

В двете правно-информационни системи ще могат да се използват безплатно следните модули:

1. за АПИС – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и

2. за СИЕЛА: „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“.

В сключения договор с „АПИС ЕВРОПА“ АД са уговорени преференциални условия и цени за ползване на останалите он-лайн версии на модулите на Правно-информационната система „АПИС“ от адвокати, ползващи базисния пакети, както следва:

• При заявени до 5 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 30 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 6 до 10 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 35 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 11 до 15 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 40 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 16 до 20 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора – 45 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени над 21 допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 50 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

Софийски адвокатски съвет

Готови Адвокатски карти

Imprimer PDF
There are no translations available.

Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Г.Х.Д. SAK10816 1300138810
2 Д.В.Б. SAK10817 1400760210
3 Д.О.Д. SAK10818 1300760510
4 Д.Т.Г.-М. SAK10819 1300759910
5 И.А.Й. SAK10820 1200109310
6 М.О.Г. SAK10821 1600760710
7 М.А.Ш. SAK10822 1300433610
8 П.Г.Ч. SAK10823 1300327310
9 Р.С.Н. SAK10824 1200753410
10 С.П.С. SAK10825 1800759510
11 Т.К.Г. SAK10826 1700221110
12 Ц.Н.С.-Е. SAK10827 1300691810
13 Ю.Й.Й. SAK10828 1000760310
*Младши* ----- -----
14 А.П.К. SAK10829 4000206510
*Асистенти* ----- -----
15 М.В.А. SAK10830 5600167910
16 Р.В.В. SAK10831 5300170210
17 Х.Е.К. SAK10832 5700170110

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. декември 2021 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

До края на месец декември 2021 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

1.12.2021 адв.Христо Хинов
2.12.2021 адв. Евгения Гечева
3.12.2021 адв. Ива Згурова
6.12.2021 адв. Златка Стефанова
8.12.2021 адв. Силвия Спасова
9.12.2021 адв. Александър Андонов
10.12.2021 адв. Лили Лозанова
13.12.2021 адв. Лидия Дикова
14.12.2021 адв. Вера Даскалова
15.12.2021 адв. Петьо Славов
16.12.2021 адв. Мариана Вълкова
17.12.2021 адв. Жана Кисьова
20.12.2021 адв. Александър Тонев
21.12.2021 адв. Маргарита Димитрова
22.12.2021 адв. Ваня Траянова
23.12.2021 адв. Антон Стефанов

Софийски адвокатски съвет

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Imprimer PDF
There are no translations available.

Софийски адвокатски съвет удължава до 14.01.2022 г. срока за отправяне на оферти относно предоставяне на Софийска адвокатска колегия на услуга: „Системна администрация“.

Обхват

• Дейности по внедряване, администриране и поддържане на информационните системи и периферната техника в САК;

• Поддържка на текущите работни станции в САК (до 30 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Поддръжка на текущите сървъри в САК (до 5 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Подсигуряване на сигурността на текущата ИТ инфраструктурата на САК, включително комуникационната и мрежова сигурност;

• Отстраняване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми в текущата техническа инфраструктура на САК;

• Менажиране нивата на достъп до информационните системи на САК;

• Участва при планирането, избора и закупуването на софтуер и офис техника за нуждите на САК;

• Идентифициране и менажиране на потенциални рискове и/или слабости на информационното и комуникационно оборудване;

• Изграждане, мониторинг и мениджъмънт на мрежи (Switches, Wifi Access Points, Firewalls, VPN);

• Създаване и менажиране на резервни копия на данните и системите в САК;

• Изграждане и менажиране на детайлна документация относно използваните системи и приложения, както и относно IT политиките в САК;

Условия за участие

Компаниите допуснати до участие в процедурата следва да отговарят на следните критерии:

• Да притежават най-малко три референции от клиенти относно изпълнени проекти, свързани със системна администрация;

• Да имат най-малко три приключени финансови години;

• Да имат сумарно реализиран оборот за последните три години в размер на поне 100 000,00 лева

• Да имат капитал от 5 000,00 лв. или повече

Всяка оферта следва да включва следната информация:

• Представяне на компанията

• Профил на екипа на компанията

• Референции от клиенти (до пет броя)

• Офертна цена за месечен абонамент

Крайният срок за приемане на оферти е до 17 ч. на 14 януари 2022 година.

Оферти могат да бъдат изпращани до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров, № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Критерий за оценка

Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

Комплексната оценка се формира като сбор от 3 основни компонента: оценка на предлаганата цена (К1), оценка на профила на екипа(К2), оценка на база демонстриран предишен опит(К3).

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Решение № 753/01.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Поради засиления обществения интерес Ви информираме, че с Решение № 753/01.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет прие, че публикациите в медии на 27.09.2021 г. и след тази дата, свързани с оповестения Доклад на Етичната комисия към СУ "Св.Климент Охридски" по повод книгата на д-р Петър Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена 2015 г., в който се съдържат констатации за плагиатство, не дават основание за самосезиране на Софийски адвокатски съвет и образуване на дисциплинарно производство. Това решение на съвета е мотивирано и от факта, че поведението на адв. Илиев, визирано в доклада на Етичната комисия на СУ "Св.Климент Охридски", се отнася към периода на 2015 г., когато е публикувана неговата книга. Според правилото на чл.134, ал.1 от ЗА, дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато наказание не е наложено в продължение на една година от извършване на нарушението. По силата на това правило, изтичането на период от около 6 години от публикуване на книгата изключва възможността за провеждане на дисциплинарното преследване срещу адв. Илиев, което осуетява и възможността да се извърши проверка за това, дали поведението му съставлява нарушение на Закона за адвокатурата или Етичния кодекс на адвоката.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Imprimer PDF
There are no translations available.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Г.В.П. SAK10797 1900200710
2 З.Р.О. SAK10798 1500599510
3 М.С.К. SAK10799 1400035810
4 С.А.К. SAK10800 1000606610
5 Т.А.Т. SAK10801 1400759610
6 Ц.Н.Х. SAK10802 1900759210
7 Ю.Л.Д. SAK10803 1700421910
*Младши* ----- -----
8 Ж.М.Ж. SAK10804 4300205210
9 И.Г.Г. SAK10805 4000205310
10 И.Д.Д. SAK10806 4600205410
11 М.П.П. SAK10807 4000203410
12 Р.П.П. SAK10808 4100205810
13 Р.Г.К. SAK10809 4500206110
*Асистенти* ----- -----
14 Д.С.П. SAK10810 5000169710
15 И.Е.З. SAK10811 5700169510
16 М.Ц.И. SAK10812 5200169910
17 П.И.П. SAK10813 5600169810
18 С.П.М. SAK10814 5300169610
19 С.К.К. SAK10815 5000170010

Есенна изпитна сесия 2021 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме Ви, че от 29.11.2021 г. можете да получите обратно подадените документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.3 „Човешки ресурси“.

Кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм. и доп. в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм. и доп. в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Уеб-конференция „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Национална мрежа за децата и Мрежата за правна помощ („МПП“) към Национална мрежа за децата („НМД“), организира уеб-конференцията „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“, която ще се проведе на 1 и 2 декември 2021 г. (сряда и четвъртък) от 14:00 до 16:00 часа и ще бъде излъчвана на живо във Фейсбук страницата на НМД.

Основните две тематични направления на конференцията обхващат детското здравеопазване (вкл. защита от насилие) и детското образование, в контекста на тежката епидемична обстановка в страната и мерките за справяне с нея.

Конференция „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“ ще събере юристи и експерти от сферата на детските права от цялата страна, като ще бъдат обсъдени актуални въпроси и казуси от практиката на участващите експерти, националното право, практиката на ЕСПЧ и др.

Сред лекторите са д-р Ева Жечева - главен експерт при Омбудсмана на РБ; г-жа Геновева Тишева - член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените; адв. Адела Качаунова от Българския хелзинкски комитет и др.

Очаквайте скоро подробна програма на конференцията в страницата на събитието тук.

Списък на дежурни адвокати за 01.12.2021 до 31.12.2021

Imprimer PDF
There are no translations available.

Списък на дежурни адвокати за период
От дата: 01.12.2021 г. До дата: 31.12.2021 г.
Адвокат Град
1 Аделина Константинова Хаджийска София
2 Аделина Руменова Василева София
3 Анета Костадинова Ангелова София
4 Антоанета Владимирова Ангелова София
5 Величка Асенова Христова София
6 Венера Николова Безина София
7 Веселина Миткова Жечева София
8 Виктор Нейков Михайлов София
9 Даниел Гочев Минов София
10 Деница Николаева Димитрова София
11 Десислава Монева Петкова-Пенева София
12 Елина Борисова Бояджийска София
13 Емил Иванов Иванов София
14 Емилия Ангелова Станчева София
15 Жанет Георгиева Желязкова София
16 Ива Красимирова Николаева София
17 Иван Митев Цветков София
18 Иван Христов Дурчев София
19 Илона Стефанова Велинова София
20 Калин Георгиев Чанков София
21 Калин Емилов Стойновски София
22 Катя Димитрова Колева София
23 Кирил Дончев Панайотов София
24 Кристиян Людмилов Григоров София
25 Кънчо Димитров Георгиев София
26 Лъчезар Димитров Калъчев София
27 Любомир Проданов Недев София
28 Милена Владимирова Миланова София
29 Ненчо Каменов Александров София
30 Никола Дельов Тодев София
31 Никола Николов Касабов София
32 Николай Дойчев Атанасов София
33 Николай Илиев Николов София
34 Павел Петров Владимиров София
35 Павлин Янчев Куюмджиев София
36 Пепа Кръстева Пеневилова София
37 Петър Димитров Бъчваров София
38 Петя Велинова Митрева София
39 Петя Константинова Хаджийска - Йосифова София
40 Пламен Здравков Великов София
41 Полина Павлинова Писарска София
42 Райна Димитрова Мандакова София
43 Ралица Бориславова Топузова София
44 Румен Бориславов Николов София
45 Румяна Василева Памукова София
46 Румяна Станкова Кацарска София
47 Светослав Пламенов Илиев София
48 Свилен Бориславов Димитров София
49 Симеон Михайлов Ханджиев София
50 Соня Борисова Йончева София
51 Соня Цанкова Велинова София
52 Станиш Генадиев Златков София
53 Стела Георгиева Ангелова София
54 Стоян Димитров Стоянов София
55 Татяна Димитрова Чобанова София
56 Християн Пламенов Петков София
57 Цветелина Николаева Стоевска София
58 Юлиан Иванов Димитров София
59 Юлияна Бениаминова Боглева София
за контакти-в работно време -02 904 80 18/21 , 0878 920 212
в извънработно време, почивни и празнични дни-0878 920 212

Дежурни адвокати в РЦК за м. Декември 2021 г.

Imprimer PDF
There are no translations available.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.12.2021.г

сряда

Райна Мандакова

Румяна Кацарска

03.12.2021.г

петък

Лилия Борисова

Ива Николаева

06.12.2021 г.

понеделник

Мариела Ачева

Светлана Скумрива

08.12.2021 г.

сряда

Тошко Тенев

Ана Филибева

10.12.2021 г.

петък

Анка Ганчева

Никола Тодев

13.12.2021 г.

понеделник

Рада Лилова

Кремена Трифонова

15.12.2021 г.

сряда

Янислава Георгиева

Татяна Лисичкова

17.12.2021 г.

петък

Гена Велковска

Иваничка Неврокопска

20.12.2021 г.

понеделник

Рада Лилова

Димитър Караниколов

22.12.2021 г.

сряда

Светослав Киряков

Силвия Михайлова

Уебинар за медиация при спорове за интелектуална собственост и технологии

Imprimer PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Патентното ведомство на Република България в сътрудничество с Центъра за арбитраж и медиация на Световната организация за интелектуална собственост и със съдействието на Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд организира уебинар на тема „Медиация и арбитраж при спорове, касаещи интелектуална собственост и технологии“.

Събитието ще се проведе на 7 декември 2021 г., онлайн, от 15 до 17 ч.

Работният език е английски, но е осигурен и симултанен превод на български език.

На уебинара ще направят презентации представители от страната и чужбина.

Целта на събитието е популяризирането на възможността за алтернативно разрешаване на спорове, свързани с интелектуалната собственост и технологиите, и ползите за заинтересованите страни - медиатори, адвокати и  представители по индустриална собственост, както и бизнес потребители, които желаят да се запознаят с процедурите за медиация и арбитраж.

Линк за участие:

https://us02web.zoom.us/j/87878908604?pwd=aDBhNFZOb29CZ3hNTGJUbUNuWWY1UT09

Copyright © sak-sas.bg 2022