Home Actualité ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ КАНТОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ КАНТОРИ

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че кантори № 155, 248 и 320, находящи се в Търговския дом, с адрес бул. „Витоша“ № 1А, ет. 2, собственост на САК, са свободни.

Канторите са с площ съответно:

Кантора № 155 – 12.35 кв.м.;

Кантора № 248 – 12.92 кв.м.;

Кантора № 320 – 11.20 кв.м.

Всички адвокати, членове на САК, могат да заявят желание за наемане на канторите. Минималният размер на месечна наемна цена, при която всяка от канторите може да бъде отдадена под наем, възлиза на 12лв. на кв.м. с ДДС.

Може да кандидатствате за наемане на всяка от посочените кантори при следните условия:

1. Адвокатите, желаещи да наемат конкретна свободна кантора следва да подадат заявление в срок от две седмици от обявяване на поканата за това.

2. Към заявлението кандидатите следва да приложат предложение за размер на месечна наемна цена, не по-малък от минималния наем за кантората. Предложението за цена се прилага към заявлението в запечатан плик.
3. В случай че в определения срок не са подадени предложения от адвокати, се предоставя възможност заявления да подават и лица, които не са адвокати, в допълнителен срок от един месец.

4. Пликовете с предложените цени се отварят след изтичане на срока за подаване на заявления. При повече от един желаещ, конкретната кантора се отдава под наем на кандидата, предложил най-висока месечна наемна цена.

5. В случай на постъпили две еднакви офертни цени от страна на кандидатите, наемателят се избира чрез жребий.

При интерес, моля да подавате Вашите заявления в регистратурата на Софийски адвокатски съвет.

Настоящото обявление е оповестено на таблото за съобщения и на сайта на САК на 11.06.2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021