Home Actualité Обучение на тема "Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община"

Обучение на тема "Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община"

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

На 13.07.2021 г., вторник, от 13 до 16.15 часа ще се проведе обучение на тема:

"Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община", с лектор Валентина Бакалова, адвокат от САК

Обучението ще се проведе при следната програма:

13.00 – 14.30 Специфики на административноправния режим на поземлените имоти на територията на СО, определен със ЗУЗСО и ОУП на СО. Устройствено зониране по ОУП на СО; Ограничения на собствеността в зависимост от устройствената зона, в която попадат имотите.

Преструктуриране на жилищните комплекси. § 26 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО, обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

Застрояване на териториите за далекоперспективно развитие;

Устройствени зони за много високо строителство;

Специфични правила и норми по чл. 16а ЗУЗСО; Свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота;

Законови забрани за промяна на предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система – последици и възможности за използване и застрояване на поземлените имоти; § 28 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Срокове за започване на отчуждителните производства за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. § 23 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г. Актуални въпроси по прилагането на уличната регулация на територията на Столичната община.

Преглед на подзаконовата уредба по прилагането на ЗУЗСО. Наредба за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС, в сила от 23.12.2020 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община;

Публичност на ОУП на СО. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Електронен портал и електронни услуги, предоставяни от НАГ при СО.

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/83974939026?pwd=VU9GcUV4ay96Qm1YZlJOaGtYaXd0QT09.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги,

На 13.07.2021 г., вторник, от 13 до 16.15 часа ще се проведе обучение на тема:

Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, с лектор Валентина Бакалова, адвокат от САК

Обучението ще се проведе при следната програма:

13.00 – 14.30 Специфики на административноправния режим на поземлените имоти на територията на СО, определен със ЗУЗСО и ОУП на СО. Устройствено зониране по ОУП на СО; Ограничения на собствеността в зависимост от устройствената зона, в която попадат имотите.

Преструктуриране на жилищните комплекси. § 26 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО, обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

Застрояване на териториите за далекоперспективно развитие;

Устройствени зони за много високо строителство;

Специфични правила и норми по чл. 16а ЗУЗСО; Свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота;

Законови забрани за промяна на предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система – последици и възможности за използване и застрояване на поземлените имоти; § 28 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Срокове за започване на отчуждителните производства за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. § 23 от ПЗР към ЗИД ЗУЗСО обн. ДВ бр. 31 от 2018 г. Актуални въпроси по прилагането на уличната регулация на територията на Столичната община.

Преглед на подзаконовата уредба по прилагането на ЗУЗСО. Наредба за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС, в сила от 23.12.2020 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община;

Публичност на ОУП на СО. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Електронен портал и електронни услуги, предоставяни от НАГ при СО.

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021